ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Monday, 23rd October 2017 8:15am.  
line decor
Dhamma Videos Sumingala,Sayadaw U ဦးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဦးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္) ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 အရွင္သီဝလိေတၳရ(၁) - ေကာ့ကရိတ္ (၁၇.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
2 ျမတ္ႏိုးသူ-၁ (၁၉-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
3 ျမတ္ႏိုးသူ-၂(၂၀-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
4 အဖ်က္သမား မလာရ(၁၀-၁၀-၂၀၀၈ ) ၿမန္မာဘာသာ
5 အညြန္႕တေဝေဝ-၁(၁၆-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
6 အညြန္႕တေဝေဝ-၂(၁၇-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
7 အညြန္႕တေဝေဝ-၃(၁၈-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
8 အညြန္႕တေဝေဝ-၄(၁၉-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ
9 လြဲေနတဲ့ကာရံ-၁(၁၉-၁၀-၂၀၀၉ ) ၿမန္မာဘာသာ
10 လြဲေနတဲ့ကာရံ-၂(၂၀-၁၀-၂၀၀၉ ) ၿမန္မာဘာသာ
11 လြဲေနတဲ့ကာရံ-၃(၂၁-၁၀-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
12 ရိကၡာ(၁၅-၁၀-၂၀၀၉ ) ၿမန္မာဘာသာ
13 အပါဒါန္ - အစ(၂၃-၁၀-၂၀၀၉) ၿမန္မာဘာသာ
14 အပါဒါန္ - အဖြင့္(၁-က)၂၄-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
15 အပါဒါန္ - အဖြင့္(၁-ခ)၂၄-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
16 ေသမင္းတမာန္ (သာေကတ) ၃၀-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
17 အရွင္သာရိပုတၱရာ - ၃ (ပ) (စဥ္႕ကူး) ၃၁-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
18 အရွင္သာရိပုတၱရာ - ၃ (ဒု) (စဥ္႕ကူး) ၃၁-၁၀-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
19 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၁) (ဗန္းေမာ္) ၂-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
20 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၂) (ဗန္းေမာ္) ၃-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
21 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၃) (ဗန္းေမာ္) ၄-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
22 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္(၄) (ဗန္းေမာ္) ၅-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
23 အရွင္ပုဏၰ(ျပည္) ၁၆-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
24 အရွင္ဥပါလိ (၁) (ျပည္)၁၇-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
25 အရွင္ဥပါလိ (၂) (ျပည္)၁၈-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
26 အရွင္ဥပါလိ (၃) (ျပည္)၁၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
27 အရွင္အညာသိေကာ႑ည (ေရႊေတာင္)၁၉-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
28 အရွင္ပိေ႑ာလဘာရဒၶါဇ (ျမန္ေအာင္)၂၁-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
29 အရွင္ခဒိရ ဝနိယ ေရဝေတၳရ (ျမန္ေအာင္)၂၂-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ
30 အရွင္ဝိလိႏၵဝစ ၦေတၳရ အပါဒါန္ (ပုသိမ္) ၇-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
31 အရွင္ရာဟုလေတၳရ အပါဒါန္ (ပုသိမ္) ၈-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
32 အရွင္ဥပေသန အပါဒါန္ (ငပုေတာ) ၉-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
33 အရွင္ရ႒ပါလ အပါဒါန္ (ကန္ႀကီးေထာင့္)၁၀-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
34 အရွင္ေသာပါကေတၳရ အပါဒါန္ (အိမၼဲ) ၁၁-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
35 အရွင္ေသာပါကေတၳရ အပါဒါန္ (ကြယ္လြယ္) ၁၂-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
36 ေက်ာင္းေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာတရား (က်ံဳဓနိ) ၁၇-၁-၂၀၁၀ (နံနက္) ၿမန္မာဘာသာ
37 အရွင္စူဠပႏ ၱက ေတၳရအပဒါန္ (အိုင္သျပဳ) ၁၇-၁-၂၀၁၀ (ညေန) ၿမန္မာဘာသာ
38 အရွင္တိသရဏဂမနိယ ေတၳရအပဒါန္ (ဟသၤာတ) ၁၈-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
39 အရွင္သီလသမာဒါနီယ ေတၳရအပဒါန္ (ဟသၤာတ) ၁၉-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
40 အရွင္ဥတၱိယ ေတၳရအပဒါန္ (ဓႏုျဖဴ) ၂၀-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
41 အရွင္ကု႑ဓာန ေတၳရအပဒါန္ (ဖ်ာပုံ) ၂၁-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
42 အရွင္သာဂတ ေတၳရအပဒါန္ (ဖ်ာပုံ) ၂၂-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ
43 အရွင္သီဝလိေတၳရ(၂) - ေကာ့ကရိတ္ (၁၈.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
44 နႏၵမာတာ(၁)- သာမည (၁၉.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
45 နႏၵမာတာ(၂)- သာမည (၁၉.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
46 လကု႑ကဘဒၵိယ-လိွဳင္းဘဲြ ့(၂၀.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
47 မဟာကစၥာယနေတၳရ-ဘားအံ (၂၁.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
48 အရွင္ဝကၠလိေတၳရ-ဘားအံ (၂၂.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
49 မဟာကပၸိနေတၳရ-မူးရစ္ကေလး (၂၃.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
50 ဒဗၼမလႅပုတၱေတၳရ-ေၿမာက္ဒဂုံ-ရန္ကုန္ (၂၄.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
51 ေသာဏာေထရီ-က်ပ္ၿပင္(၂.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
52 သကုလာေထရီ-ေရနံ ့သာ(၆.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
53 ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ(၁) ေမာ္လၿမိဳင္ (၁၁.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
54 ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ(၂) ေမာ္လၿမိဳင္ (၁၂.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
55 ဘဒၵကာပိလာနီေထရီ(၃) ေမာ္လၿမိဳင္ (၁၃.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
56 ယေသာ္ဓရာေထရီ(၁) ၿမဝတီ (၁၄.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
57 ယေသာ္ဓရာေထရီ(၂) ၿမဝတီ (၁၄.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
58 သိဂၤါလမာတုေထရီ ၿမဝတီ (၁၆.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
59 ေၿမခံေကာင္းမွ-မဲေဆာက္ ၿမန္မာဘာသာ
60 ဘာရၿပီးၿပီလဲ-မဲေဆာက္ ၿမန္မာဘာသာ
61 ေခမာေထရီ(၁)-က်ိဳက္ထုိ(၁၈.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
62 ေခမာေထရီ(၂)-က်ိဳက္ထုိ(၁၉.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
63 ဥပၸလဝဏၰာေထရီ(၁)-သထံု(၂၀.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
64 ဥပၸလဝဏၰာေထရီ(၂)-သထံု(၂၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
65 ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ-ဟသၤာတ(၂၂.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
66 ကု႑လေကသာေထရီ-တာခ်ီလိတ္ (၂၅.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
67 ဗုဒၶေန ့(၁)-မိုးကုတ္ (၂၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
68 ဗုဒၶေန ့(၂)-မိုးကုတ္ (၂၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
69 ကိသာေဂါတမီေထရီ-မိုးကုတ္ (၂၈.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
70 တာဝန္ယူၾက-မိုးကုတ္ (၂၉.၄.၂၀၁၀)ယဥ္ေက်းလိမၼာ ၿမန္မာဘာသာ
71 ဓမၼဒိႏၵာေထရီ(၁)-မိုးကုတ္(၂၉.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
72 နႏၵာေထရီ(၁)-က်ပ္ၿပင္(၃၀.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
73 နႏၵာေထရီ(၂)-က်ပ္ၿပင္(၁.၅.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
74 အေခ်ာင္သမားတရားေတာ္ (၁၄.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
75 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး(၁) (၁၄.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
76 အၿမဲဆင္ၿခင္စရာတရားေတာ္ (၁၅.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
77 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး(၂) (၁၅.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
78 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး(၃) (၁၆.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
79 သူေတာ္ေကာင္းတရား (၁၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
80 ေမတၱာရွိရင္းစြဲမို ့တရားေတာ္ (၁၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
81 ဝင္သာဝင္ေနတရားေတာ္ (၁၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
82 သင့္ရာေရႊးတရားေတာ္(ေၿခာက္ထပ္ၾကီးဘုရား) (၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
83 အရွင္ဥပလိဝေတၳရအပဒါန္(ထားဝယ္)(၃.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
84 အရွင္နႏၵကေတၳရအပဒါန္(ထားဝယ္)(၄.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
85 လက္ေဆာင္တရားေတာ္(၁)-ေကာ့ေသာင္း (၆.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
86 လက္ေဆာင္တရားေတာ္(၂)-ေကာ့ေသာင္း (၆.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
87 အရွင္ေဟမာကေတၳရအပဒါန္-ေကာ့ေသာင္း (၇.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
88 အရွင္ေတာေဒယ်ေတၳရအပဒါန္-ေကာ့ေသာင္း (၈.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
89 မဟာပဇာပတိေဂါတမီ(၁)-ၿမိတ္(၁၀.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
90 မဟာပဇာပတိေဂါတမီ(၂)-ၿမိတ္(၁၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
91 အလုပ္ေပးတရားေတာ္-ၿမိတ္(၁၁.၄.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
92 အရွင္တကာကု႗ိဒါယကေတၳရအပဒါန္ ၿမန္မာဘာသာ
93 အရွင္တိကာမု႒ိဒါယကေတၳရအပဒါန္(၁) ၿမန္မာဘာသာ
94 အရွင္တိကာမု႒ိဒါယကေတၳရအပဒါန္(၂) ၿမန္မာဘာသာ
95 အရွင္ေသာကာေကာ႗ိဝိသေတၳရအပဒါန္(၁) ၿမန္မာဘာသာ
96 အရွင္ေသာကာေကာ႗ိဝိသေတၳရအပဒါန္(၂) ၿမန္မာဘာသာ
97 ရွင္ေတာ္ဘုရားရ့ဲေရွးကံေဟာင္း(၁)(၁၉.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
98 ရွင္ေတာ္ဘုရားရ့ဲေရွးကံေဟာင္း(၂)(၂၀.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
99 ရွင္ေတာ္ဘုရားရ့ဲေရွးကံေဟာင္း(၃)(၂၀.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
100 အရွင္ပိလိႏၵဝစ ၦေတၳရအပဒါန္(၁)(၂၁.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
101 အရွင္ပိလိႏၵဝစ ၦေတၳရအပဒါန္(၂)(၂၂.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
102 ခုႏွစ္ေထြမီး(၂၃.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
103 အရွင္ေသလေတၳရအပဒါန္(၁)(၂၄.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
104 အရွင္ေသလေတၳရအပဒါန္(၂)(၂၅.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
105 အရွင္တိႆေမတၳယ်ေတၳရအပဒါန္(၂၉.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
106 အရွင္ေဇာတကေတၳရအပဒါန္္(၃၀.၃.၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
107 သမာဓိဘာေၾကာင့္ပြားရသလဲ-ၿဖဴးၿမိဳ့(၁-၈-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
108 အလုပ္သင္တရားေတာ္-ၿဖဴးၿမိဳ့(၂-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
109 ဆန့္က်င္ဘက္တို့လြတ္ေၿမာက္ေၾကာင္း-ၿဖဴးၿမိဳ့(၂-၈-၂၀၁၀)ညေနပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
110 ဝိဇၨာဥာဏ္ႏွင့္ၿပည့္စံုေအာင္ၾကိဳးစားၾက-ၿဖဴးၿမိဳ့(၃-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
111 အကၡရာမပါတဲ့စာတရားေတာ္အပိုင္း(၁)(စစ္ကိုင္းစာသင္တုိက္၊သုဝဏၰ(၂-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
112 အကၡရာမပါတဲ့စာတရားေတာ္အပိုင္း(၂)(စစ္ကိုင္းစာသင္တုိက္၊သုဝဏၰ(၃-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
113 အလုိလုိဘာရမလဲ(ေမတၱာရွင္ဇဝနသုဒၶဝိပႆနာဝါတြင္းတရားပြဲ၊ေမွာ္ဘီ၊(၉-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ
114 အိပ္သူႏွင့္ႏုိးသူ(က်ိဳက္ထို၊ ၁၀-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
115 ေဒဝဓမၼတရားေတာ္(သမုိင္း၊ရန္ကုန္၊၂၃-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
116 ေစာင့္ေရွာက္ေရးတရားေတာ္(သာသနာ၂၅၀၀၊မႏၱေလး-၃-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
117 ဘဝၿမင့္တင္ေရးတရားေတာ္္(သာသနာ၂၅၀၀၊မႏၱေလး-၄-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
118 အက်င့္တူညီခ်မ္းသာမည္တရားေတာ္ (သာသနာ၂၅၀၀၊မႏၱေလး-၅-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ
119 သင့္ရာမွီဝဲ(၁)(မင္းၿပား-၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
120 ကံကုန္ေအာင္ရုန္းၾက(မင္းၿပား-၇.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
121 သင့္ရာမွီဝဲ(၂)(မင္းၿပား-၇.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
122 ဘုံေပ်ာက္တတ္တယ္(မင္းၿပား-၈.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
123 ဘာကိုအၿမတ္နုိးဆံုးလဲ..(ေၿမပံု-၉.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
124 ဥပါလိသုတ္(၁)(ကမ္းေထာင္းၾကီး-၁၀.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
125 ဥပါလိသုတ္(၂)(ကမ္းေထာင္းၾကီး-၁၁.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
126 အၿမန္ဆံုးႏိွပ္ကြပ္ၾက(ကမ္းေထာင္းၾကီး-၁၂.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
127 မွန္းေခ်ေပါက္(ေက်ာက္ၿဖဴ၁၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
128 လက္ကိုင္တရား(ေက်ာက္ၿဖဴ-၁၄.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
129 မွန္းေခ်ေပါက္(၁)(ေက်ာက္ၿဖဴ-၁၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
130 မွန္းေခ်ေပါက္(၂)(ေက်ာက္ၿဖဴ-၁၄.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
131 ကိုယ္နဲ့တူေနလုိ့(မာန္ေအာင္-၁၅.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
132 တံငါသည္သား(မာန္ေအာင္-၁၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
133 တံငါသည္သား(မာန္ေအာင္-၁၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
134 ေၾသာ္...ကာမဂုဏ္ (ေတာင္ကုတ္-၁၉.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
135 အေကာင္းဆံုးထုိက္တန္သူ(ကံ့ေကာ္ေတာင္-၁၈.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
136 သာသနာ့တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္(သံတြဲ-၂၀.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
137 အေၾကာင္းစံုမွ(၁)(သံတြဲ၂၀.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
138 အေၾကာင္းစံုမွ(၂)(သံတြဲ-၂၁.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
139 အသက္ကိုစြန့္၍(ဆပ္သြား-၂၂.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
140 ေကာင္းေကာင္းေနၾက(၁)(ဂြၿမိဳ့-၂၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
141 ေကာင္းေကာင္းေနၾက(၂)(ဂြၿမိဳ့-၂၃.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
142 ေကာင္းေစခ်င္လုိ့တရားေတာ္(၁) (က်ိဳင္းတံု-၂၆.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
143 ေကာင္းေစခ်င္လုိ့တရားေတာ္(၂) (က်ိဳင္းတံု-၂၇.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
144 ယံုၾကည္က်န္းမာစိတ္ေၿဖာင့္စြာၿဖင့္(၁) (တာခ်ိီလိတ္-၂၈.၂.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
145 ယံုၾကည္က်န္းမာစိတ္ေၿဖာင့္စြာၿဖင့္(၂) (တာခ်ိီလိတ္-၁.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
146 အစမ္းသပ္ခံ(၁) (ေနာင္ခ်ိဳ-၃.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
147 အစမ္းသပ္ခံ(၂) (ေနာင္ခ်ိဳ-၄.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
148 ကြ်န္စိတ္...ေဖ်ာက္(ေနာင္ပိန္-၄.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
149 ၿပဳစုလုပ္ေကြ်း(၁) (နမ္းခမ္း-၅.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
150 ၿပဳစုလုပ္ေကြ်း(၂) (နမ္းခမ္း-၆.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
151 ၿပည့္စံုခဲ့ေသာ(၁) (နမ္းခမ္း-၇.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
152 ၿပည့္စံုခဲ့ေသာ(၂) (မူဆယ္-၈.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
153 ဘယ္ၿဖစ္ေရနဲ့ေဆးပါ့မယ္(ကြတ္ခုိင္-၉.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
154 ဘယ္ၿဖစ္ေရနဲ့ေဆးပါ့မယ္(ကြတ္ခုိင္-၉.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
155 ဘယ္ၿဖစ္ေရနဲ့ေဆးပါ့မယ္(ကြတ္ခုိင္-၉.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
156 ပရမတၳခ်မ္းသာ(၁) (သီေပါ-၁၅.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
157 ပရမတၳခ်မ္းသာ(၂)(သီေပါ-၁၆.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
158 သူသာမရွိလွ်င္(၁) (သီေပါ-၁၇.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
159 သူသာမရွိလွ်င္(၂) (သီေပါ-၁၈.၃.၂၀၁၁) ၿမန္မာဘာသာ
160 ကာမဂုဏ္…လွည့္ကြက္ (သိန္နီ ၂၁.၃.၂၀၁၁) Myanmar
161 ေရွာင္ရန္မီး ႏွင့္ ေဆာင္ရန္မီး (လားရွုိး ၂၃.၃.၂၀၁၁) Myanmar
162 ဥပုသ္သည္မ်ား (၁) (ကေလာ ၂၇.၃.၂၀၁၁) Myanmar
163 ဥပုသ္သည္မ်ား (၂) (ကေလာ ၂၇.၃.၂၀၁၁) Myanmar
164 အေလးၿပဳစရာမ်ား(၁)ေရႊေညာင္ (၃၀.၃.၂၀၁၁) Myanmar
165 အေလးၿပဳစရာမ်ား(၂)ေရႊေညာင္ (၃၁.၃.၂၀၁၁) Myanmar
166 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၁-က) မိုးကုတ္(၁၇.၅.၂၀၁၁) Myanmar
167 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၁-ခ) မိုးကုတ္(၁၇.၅.၂၀၁၁) Myanmar
168 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၂-က) မိုးကုတ္(၁၈.၅.၂၀၁၁) Myanmar
169 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၂-ခ) မိုးကုတ္(၁၈.၅.၂၀၁၁) Myanmar
170 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၃-က) မိုးကုတ္(၁၉.၅.၂၀၁၁) Myanmar
171 ညီေစေနာ္ အပိုင္း(၃-ခ) မိုးကုတ္(၁၉.၅.၂၀၁၁) Myanmar
172 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၁-က) (မိုးကုတ္- ၂၀.၅.၂၀၁၁) Myanmar
173 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၁-ခ) (မိုးကုတ္- ၂၀.၅.၂၀၁၁) Myanmar
174 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၂-က) (မိုးကုတ္- ၂၁.၅.၂၀၁၁) Myanmar
175 တာဝန္ေက်မွ အပိုင္း(၂-ခ) (မိုးကုတ္- ၂၁.၅.၂၀၁၁) Myanmar
176 တစ္ခုေသာ တရား (၁) မိုးမိတ္ (၂၃.၅.၂၀၁၁) Myanmar
177 တရားကိုယ္စီရွိၾကသည္ (၁) ေရနံ ့သာ (၂၆.၅.၂၀၁၁) Myanmar
178 တရားကိုယ္စီရွိၾကသည္ (၂) ေရနံ ့သာ (၂၇.၅.၂၀၁၁) Myanmar
179 အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ မိုးကုတ္ Myanmar
180 လက္လွမ္းမမွီသူမုိ့(၁) ေက်ာက္ဆည္ ၂၈.၅.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
181 လက္လွမ္းမမွီသူမုိ့(၂) ေက်ာက္ဆည္ ၂၉.၅.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
182 အမ်ိဳးဂုဏ္(၁) ေခ်ာင္းေပါက္ ၂.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
183 အမ်ိဳးဂုဏ္(၂) ေခ်ာင္းေပါက္ ၃.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
184 ဘယ္သူခ်ည္လုိဘယ္သူေၿဖမွာလဲ.. ေမွာ္ဘီ ၁၆.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
185 အဓိကမသုတ္တရားေတာ္(၁-က) ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ ၂၅.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
186 အဓိကမသုတ္တရားေတာ္(၁-ခ) ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ ၂၅.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
187 အဓိကမသုတ္တရားေတာ္(၁-ဂ) ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ ၂၅.၆.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
188 မေမ့ေသာသူတုိ့သြားရာလမ္း-၁ သာေကတ ၈.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
189 မေမ့ေသာသူတုိ့သြားရာလမ္း-၂ သာေကတ ၈.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
190 တာဝန္ယူေပးၾကပါတရားေတာ္ နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ေမွာ္ဘီ ၁၁.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
191 ေက်းဇူးဆပ္တရားေတာ္ မန္းတကၠသုိလ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ၁၂.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
192 ဓမၼအလင္းေရာင္တရားေတာ္ မဂၤလာတုိက္ ၁၅.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
193 လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ၂၃.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
194 ကာယာႏုပႆနာ(၁) ၃၀.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
195 ႏွလံုးသြင္းမွန္မွတရားေတာ္(၁) ေကာ့ေတာင္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၂၇.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
196 ႏွလံုးသြင္းမွန္မွတရားေတာ္(၂) ေကာ့ေတာင္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၂၈.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
197 ဘဝလြတ္ေၾကာင္းတရားေတာ္(၁)ထန္းတပင္ ၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
198 ဘဝလြတ္ေၾကာင္းတရားေတာ္(၂)ထန္းတပင္ ၄.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
199 ထုိက္တန္ေအာင္ၿပဳတရားေတာ္(၁) ေထာက္ၾကန့္ ၅.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
200 ထုိက္တန္ေအာင္ၿပဳတရားေတာ္(၂) ေထာက္ၾကန့္ ၆.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
201 စုိးရိမ္ၿခင္းကင္းေအာင္(၁) ေကာ့ဖငန္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၂၉.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
202 စုိးရိမ္ၿခင္းကင္းေအာင္(၂) ေကာ့ဖငန္၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၃၀.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
203 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၁) ေတာင္ဒဂံု ၇.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
204 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၂) ေတာင္ဒဂံု ၈.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
205 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၃) ေက်ာက္တန္း ၉.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
206 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၄) ေက်ာက္တန္း ၁၀.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
207 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၅) ဓမၼဝိဟာရလမ္း၊တာေမြ ၁၁.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
208 မင္းေကာင္းမင္းၿမတ္(၆) ဓမၼဝိဟာရလမ္း၊တာေမြ ၁၂.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
209 အလြယ္ႏွင့္အခက္တရားေတာ္ ေကာ့စေမြကြ်န္း၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၃၁.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
210 ကုသုိလ္ၿဖစ္ေအာင္ေနတရားေတာ္ ေကာ့စေမြကြ်န္း၊ထုိင္းနုိင္ငံ ၁.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
211 ေရဝတီတရားေတာ္ အေရွၾကိဳ့ကုန္း၊အင္းစိန္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
212 ၿပင္ခ်ိန္မမွီမွာ…စုိး တရားေတာ္ အေရွၾကိဳ့ကုန္း၊အင္းစိန္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
213 မာေစသာေစတရားေတာ္ ဗဟန္း ၁၅.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
214 အဖက္မတန္တရားေတာ္ ဗဟန္း ၁၆.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
215 အမွန္ၿမင္ေအာင္ၾကည့္တရားေတာ္ ပန္းဘဲတန္း ၁၇.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
216 ကိုယ္ပုိင္တရား ပန္းဘဲတန္း ၁၈.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
217 အကာႏွင့္အႏွစ္(၁)တရားေတာ္ ကမာရြတ္ ၁၉.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
218 အကာႏွင့္အႏွစ္(၂)တရားေတာ္ ကမာရြတ္ ၂၀.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
219 အၾကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္အၿမင့္ၿမတ္ဆံုး(၁)တရားေတာ္ စင္ကာပူ ၁.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
220 အၾကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္အၿမင့္ၿမတ္ဆံုး(၂)တရားေတာ္ စင္ကာပူ ၂.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
221 အက်င့္ၿမတ္…အစတရားေတာ္ စင္ကာပူ ၃.၁၀.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
222 ပညာအႏွစ္ခ်မ္းသာအစစ္တရားေတာ္ ၿပင္စာ ၂၁.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
223 သူ ့ထက္သာေအာင္တရားေတာ္ ေၿမာက္ဒဂုံ ၂၃.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
224 ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက္က်ားတရားေတာ္ ေၿမာက္ဒဂုံ ၂၄.၁၁.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
225 ကထိန္အႏုေမာဒနာတရားေတာ္ မဂၤလာတုိက္ ၿမန္မာဘာသာ
226 လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ၂၃.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
227 ကာယာႏုပႆနာ(၁) ၃၀.၇.၂၀၁၁ ၿမန္မာဘာသာ
228 အရွင္အႏုရုဒၶါ (ရမည္းသင္း)၁၅-၁၁-၂၀၀၉ ၿမန္မာဘာသာ Ashin Anuruddha
229 အရွင္ဥပဝါန ေတၳရအပဒါန္ (က်ံဳဓနိ)၁၆-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Ashin Upavana
230 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၁-ခ) (၁၃.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part I B)
231 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၁-က) (၁၃.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part I)
232 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၂) (၁၄.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part II)
233 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၃) (၁၅.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part III)
234 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၄) (၁၆.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part IV)
235 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၅-က) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part V-A)
236 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၅-ခ) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part V-B)
237 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၆-က) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part VI-A)
238 ယံုၾကည္ပါေသာ္လည္း (၆-ခ) (၁၇.၄.၂၀၁၁) Myanmar Believe, But (Part VI-A)
239 ဝါတြင္းသင္တန္း(၁)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၃-၈-၂၀၁၀)ညေနပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (01)
240 ဝါတြင္းသင္တန္း(၂)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၁၀-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (02)
241 ဝါတြင္းသင္တန္း(၃)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၁၈-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (03)
242 ဝါတြင္းသင္တန္း(၄)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၂၅-၈-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (04)
243 ဝါတြင္းသင္တန္း(၅)-မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၂-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (05)
244 ဝါတြင္းသင္တန္း(၆) မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၈-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (06)
245 ဝါတြင္းသင္တန္း(၇)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၁၆-၉-၂၀၁၀)နံနက္ပိုင္း ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (07)
246 ဝါတြင္းသင္တန္း(၈)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၂၃-၉-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (08)
247 ဝါတြင္းသင္တန္း(၉)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၀၁-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (09)
248 ဝါတြင္းသင္တန္း(၁၀)မဂၤလာတိုက္၊ေမွာ္ဘီၤ(၈-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Dhamma Class During 2010 Vasa (10)
249 ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ-၁(၂၁-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ How to do? (Part I)
250 ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ-၂(၂၂-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ How to do? (Part II)
251 ငါကေက်ာင္းသား (လားရွုိး ၂၃.၃.၂၀၁၁) Myanmar I am Student
252 မဂၤလာပါ(၁၄-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Mingalapar
253 ၿမတ္ေသာ သာသနာအပိုင္း(၁) (နမ့္လန္ - ၁၉.၃.၂၀၁၁) Myanmar Noble Sasana
254 ၿမတ္ေသာ သာသနာအပိုင္း(၂) (နမ့္လန္ - ၂၀.၃.၂၀၁၁) Myanmar Noble Sasana
255 ညီေတာ္မင္းနန္(၁) (ေညာင္တုန္း)၅-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Nyi Taw Min Nan (Part I)
256 ညီေတာ္မင္းနန္(၂) (ေညာင္တုန္း)၅-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Nyi Taw Min Nan (Part II)
257 ပုညာရာမသင္တန္း(၁)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၉-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (01)
258 ပုညာရာမသင္တန္း(၂)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၀-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (02)
259 ပုညာရာမသင္တန္း(၃)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၁-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (03)
260 ပုညာရာမသင္တန္း(၄)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၂-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (04)
261 ပုညာရာမသင္တန္း(၅)-ပုညာရာမေက်ာင္းတုိက္၊သာေကတ (၁၃-၁၀-၂၀၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Punya Rama Dhamma Class (05)
262 လမ္းမွန္ေလွ်က္ၾက (လားရွုိး ၂၂.၃.၂၀၁၁) Myanmar Right Direction
263 ေနရာမွန္ (၁) (ပင္လံု ၂၅.၃.၂၀၁၁) Myanmar Right Place (Part I)
264 ေနရာမွန္ (၂) (ပင္လံု ၂၆.၃.၂၀၁၁) Myanmar Right Place (Part II)
265 သာဝကအစစ္ (၁)ေရႊေညာင္ (၃.၄.၂၀၁၁) Myanmar Savaka (Part I)
266 သာဝကအစစ္ (၂)ေရႊေညာင္ (၄.၄.၂၀၁၁) Myanmar Savaka (Part II)
267 ဥာဏ္သုံးပါး(၁၂-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Three types of wisdom
268 မွ...တပါး အျခားမရွိ(၁၅-၁၀-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Three types of wisdom
269 ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ-၁(၂၅-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Vada and Nature (Part I)
270 ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ-၂(၂၆-၉-၂၀၀၈) ၿမန္မာဘာသာ Vada and Nature (Part II)
Sumingala,Sayadaw U Dhamma Talks :270 entries
, Vada and Nature (Part II), Dhamma />