ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.  
line decor
Dhamma Videos Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိဝံသ Dhamma Talks Video - Dhamma Web Video DataBaseဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိဝံသ ၏ တရားေတာ္မ်ား (ဗြီဒီယုိဖိုင္)
S No. တရားေခါင္းစဥ္မ်ား Language Title of Dhamma Talk
1 ၿမန္မာဘာသာ Closing the Door of Hell
2 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁) ၂၃-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 01 of 25)
3 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂) ၂၄-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 02 of 25)
4 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၃) ၂၅-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 03 of 25)
5 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၄) ၂၆-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 04 of 25)
6 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၅) ၂၇-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 05 of 25)
7 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၆) ၂၈-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 06 of 25)
8 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၇) ၃၀-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 07 of 25)
9 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၈) ၃၁-၁-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 08 of 25)
10 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၉) ၁-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 09 of 25)
11 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၀) ၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 10 of 25)
12 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၁) ၃-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 11 of 25)
13 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၂) ၆-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 12 of 25)
14 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၃) ၇-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 13 of 25)
15 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၄) ၈-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 14 of 25)
16 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၅) ၉-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 15 of 25)
17 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၆) ၁၀-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 16 of 25)
18 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၇) ၁၁-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 17 of 25)
19 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၈) ၁၂-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 18 of 25)
20 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၁၉) ၁၃-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 19 of 25)
21 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၀) ၁၄-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 20 of 25)
22 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၁) ၁၅-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 21 of 25)
23 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၂) ၁၆-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 22 of 25)
24 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၃) ၁၇-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 23 of 25)
25 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၄) ၁၈-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 24 of 25)
26 မဟာသတိပ႒ာနသုတ္ တရားေတာ္ အပိုင္း(၂၅) ၁၉-၂-၂၀၁၀ ၿမန္မာဘာသာ Maha Satipatthana Sutta: The Great Frames of Reference (Part 25 of 25)
27 ၿမန္မာဘာသာ Nibbana
28 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 1 of 10)
29 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၁၀) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 10 of 10)
30 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၂) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 2 of 10)
31 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၃) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 3 of 10)
32 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၄) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 4 of 10)
33 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၅) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 5 of 10)
34 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၆) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 6 of 10)
35 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၇) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 7 of 10)
36 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၈) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 8 of 10)
37 ပ႒ာန္းတရားေတာ္ (အပုိင္း-၉) ၿမန္မာဘာသာ Patthana-Causal Conditions and Relations (Part 9 of 10)
Bamaw Sayadaw Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa Dhamma Talks :37 entries