ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:24pm.
line decor
တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus)ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance )တို႔ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ - by ဘာသာၿပန္သူ ေကာင္းထက္ညြန္႔ - Kaung Htat Nyunt Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus)ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance )တို႔ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ by ဘာသာၿပန္သူ ေကာင္းထက္ညြန္႔
Untitled Document

တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus)ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance )တို႔ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ႏုိင္
(http://www.sciencedaily.com )
ဘာသာၿပန္သူ ေကာင္းထက္ညြန္႔

ေန႔စဥ္အခ်ိန္အနည္းခန့္မွ် တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ လူ၏အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus)ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance )တို႔တိုးတက္လာေၾကာင္း ပန္စယ္ဗီနီယား တကၠသိုလ္၏ ဦးေႏွာက္သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေၿပာဆိုပါသည္။

တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္လူ၏စိတ္ကိုတက္ၾကြရႊင္လန္းေစၿပီး၊
အားအင္ကိုတုိးပြားေစေသာနည္းလမ္းေကာင္းၿဖစ္သည္။ လူ၏ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ပံုကိုလည္းလံုဝေၿပာင္းလည္းေစႏုိင္သည္ဟု ဦးေႏွာက္ကို ေလ့လာေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ အမိရွီ ႏွင့္ မိုက္ကယ္တို႔မွ တင္ၿပခဲ့သည္။ သူ့တုိ့၏ေလ့လာမူမ်ားမွာ တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ အာရံုစိုက္ၿခင္း(attention)သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းငယ္သံုးခုတုိ့ကို ပထမဦးစြာစစ္ေဆးသုေတသနၿပဳခဲ့သည္။

ထိုလုပ္ငန္းငယ္သံုးခုတို႔မွာ
က)အေရးၾကီးသည့္ကိစၥကိုဦးစာေပးႏုိင္စြမ္း၊ၿပိဳင္တူၿဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ တို႔ကို စီစဥ္ခန္႔ခြဲႏုိင္စြမ္း
ခ) တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအလိုေလ်ာက္စူးစုိက္ႏုိင္စြမ္း ႏွင့္
ဂ) ပတ္ဝန္းက်င္အၿဖစ္အပ်က္မ်ား၌အစဥ္ႏုိးၾကားေနႏုိင္စြမ္းတုိ့ကို ၿဖစ္သည္။
စမ္းသပ္ခံေယာဂီမ်ားကို ႏွစ္အုပ္စုခြဲ၍ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမအုပ္စုမွာ ေယာဂီအသစ္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး၊ တစ္ေန့လွ်င္ မိနစ္၃၀ခန့္ ရက္သတၱပတ္၈ပတ္တရားထိုင္ေသာအုပ္စုၿဖစ္သည္။ ဒုတိယအုပ္စုမွာပို၍တရားေတြ ့အၾကံဳမ်ားေသာ၊ အခ်ိန္ၿပည့္တစ္လတရားစခန္းဝင္ေယာဂီမ်ားၿဖစ္သည္။

ေယာဂီအသစ္မ်ား ပထမအုပ္စုမွေယာဂီသစ္မ်ားသည္တရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance) ႏွင့္ အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus) တို႔တိုးတက္လာေၾကာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားေတြ ့ရွိခဲ့သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance)ကိုအေၿခခံေသာလုပ္ေဆာင္မူမ်ား(function)သည္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္တိုးတက္ခဲ့သည္။

စမ္းသပ္ခံေယာဂီမ်ားအား မည္မွ်လွ်င္ၿမန္စြာတ့ံုၿပန္ၿပီး၊မည္မွ်တိက်စြာ တုန္႔ၿပန္ႏုိင္သည္(response speeds and accuracy) ကိုကြန္ၿပဳတာမ်ားၿဖင့္တိုင္းတာခဲ့ၾကသည္။ တရားအားထုတ္ေလ့ရွိေသာစမ္းသပ္ခံေယာဂီမ်ားသည္ အေရးၾကီးသည့္ကိစၥကို ဦးစာေပးႏုိင္စြမ္း၊ၿပိဳင္တူၿဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို
စီမံခန့္ခြဲႏုိင္စြမ္းတို႔တြင္ထူးၿခားစြာ တိုးတက္မူရွိေၾကာင္းေတြ ့ရွိရသည္။ အာ႐ံု တစ္ခုခုေပၚ၌အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာစူးစုိက္ထားစြမ္လည္းတိုးတက္ၿမင့္မ်ားလာသည္။

ထုိသုေတသနရလဒ္မ်ားအရ အလြန့္အလြန္အလုပ္မ်ားေသာလူမ်ားအတြက္ ေန့စဥ္မိနစ္၃၀ခန့္ တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္ လူ၏အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus)ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance )တို႔တိုးတက္လာႏုိင္သည္။ တရားအားထုတ္ၿခင္းကို အပန္းေၿဖအနားယူၿခင္းအၿဖစ္ လက္မခံႏုိင္ေသာ္လည္း တရားဘာဝနာအေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ အာ႐ံု စိုက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားတိုးတက္လာမူေၾကာင့္္ သက္ေတာင့္သက္သာ မိမိတုိ၏အလုပ္အကိုင္မ်ားၿပီးစီးလာေပလိမ့္မည္။

ဘာသာၿပန္သူ ေကာင္းထက္ညြန့္

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070625193240.htm

(တရားအားထုတ္ၿခင္းၿဖင့္ အာ႐ံု စူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း(focus)ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္(performance )တို႔ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ ) by Kaung Htat Nyunt (ဘာသာၿပန္သူ ေကာင္းထက္ညြန္႔)
You need to select an ID number of a data entry
   

Dhamma Web