ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Tuesday, 17th October 2017 2:58am.  
line decor
             

ဆရာေတာ္ ဦးမဟိႏၵ 's Dhamma Talks by Mahinda, Ven - DhammaWeb Audiomahinda.gif ဆရာေတာ္ ဦးမဟိႏၵ
Mahinda, Ven's Dhamma Talks :30
S No. Title of Dhamma Talk Language
1 English Dhamma Talk at Meditation Retreat ( 1 of 4)
2 English Dhamma Talk at Meditation Retreat ( 2 of 4)
3 English Dhamma Talk at Meditation Retreat ( 3 of 4)
4 English Dhamma Talk at Meditation Retreat ( 3 of 4)
5 English Four Fold Right Effort
6 English Four Fold Right Effort 2
7 English Full Moon Day Dhamma Talk
8 English Full Moon Day Dhamma Talk 2 of 3
9 English Full Moon Day Dhamma Talk 3 of 3
10 English Mindfulness (1 of 3)
11 English Mindfulness (2 of 3)
12 English Mindfulness (3 of 3)
13 English Samā Samādhi -Right Concentration (1 of 3)
14 English Samā Samādhi -Right Concentration (2 of 3)
15 English Samā Samādhi -Right Concentration (3 of 3)
16 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 1 Part 1)
17 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 1 Part 2)
18 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 2 Part 1)
19 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 2 Part 2)
20 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 3 Part 1)
21 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 3 Part 2)
22 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 4 Part 1)
23 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 4 Part 2)
24 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 4 Part 2)
25 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 5 Part 1)
26 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 5 Part 2)
27 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 6 Part 1)
28 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 6 Part 2)
29 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 7 Part 1)
30 English SAMATHA VIPASSANA RETREAT(Day 7 Part 2)
    ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ) Dhamma Web