ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:56am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ကာမာ၀စရကုသိုလ္ပဥၥမစိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ကာမာ၀စရကုသိုလ္ပဥၥမစိတ္
Untitled Document

ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ (တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကားျခင္း)
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း)
ကာမာ၀စရကုသိုလ္ပဥၥမစိတ္
၁၅၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ဥေပကၡာႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကာမာ၀စရ ကုသိုလ္စိတ္သည္ ႐ူပါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ သဒၵါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ဂႏၶာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ရသာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံကိုျဖစ္ ေစ၊ ဓမၼာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ အၾကင္အၾကင္တစ္ပါးပါးကို (အာ႐ုံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို) အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္း
ထိုကာမာ၀စရကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} သည္ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ရဲရင့္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} သည္ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညာဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} သည္ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} သည္ ျဖစ္၏၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} သည္ ျဖစ္၏၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} သည္ျဖစ္၏၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာသိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ {ကာယကမၼည တာ} သည္ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ခံ့မႈ {စိတၱကမၼညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သား ရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအား ျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} သည္ ျဖစ္၏၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} သည္ ျဖစ္၏၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ,မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရား တို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
------
ဖႆ၏ သေဘာ
၁၅၁။ ထိုကာမာ၀စရကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိမႈ၊ ေတြ႕ထိပုံ အျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိသည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဥေပကၡာေ၀ဒနာ၏သေဘာ
၁၅၂။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္၊ မသာယာဖြယ္လည္းမဟုတ္ေသာ အၾကင္သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာ အၾကင္ ခံစားျခင္းသေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၊ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာ အၾကင္ ခံစားမႈသေဘာ သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ဥေပကၡာ၏ သေဘာ
၁၅၃။ ထိုအခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္, မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာ အၾကင္ သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ , ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာအၾကင္ခံစားျခင္းသေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ၊ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္း မဟုတ္ေသာ အၾကင္ခံစားမႈ သေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။ပ။
ဥေပကၡိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၅၄။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္, မသာယာဖြယ္လည္း မဟုတ္ေသာအၾကင္သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္၊ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ အၾကင္ခံစားျခင္း သေဘာ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္, ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ အၾကင္ခံစားမႈသေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ {ဥေပကၡိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုကာမာ၀စရကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေသာ အခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ,မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
နိေဒၵသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
ဓမၼ၀၀တၱာန၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
ေကာ႒ာသ၀ါရ (စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း)
ေကာ႒ာသ၀ါရ (က) ဥေဒၵသ
ထိုကာမာ၀စရကုသိုလ္စိတ္ ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ ၏။ အာဟာရသုံးပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏။ ဣေႁႏၵရွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စ်ာန္ သည္ျဖစ္၏။ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ မဂ္သည္ ျဖစ္၏။ ဗိုလ္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဟိတ္သုံးပါးတို႔ သည္ျဖစ္ကုန္၏။ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါး သည္ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကိုစဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ,မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္ တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
နိေဒၵသ၀ါရ (အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း)
သခၤါရကၡႏၶာ
၁၅၅။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ သည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရအားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကာယ ဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ၊ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ} ၊ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟု တာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ၊ စိတ္၏ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ၊ ေစတသိက္ အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ {ကာယကမၼညတာ} ၊ စိတ္၏ ခံ့မႈ {စိတၱကမၼညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ၊ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ၊ စိတ္၏ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ၊ ေကာင္းစြာ (ခဲြျခားျခင္း) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ရွိ၏။ ထို႔ျပင္ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍၊ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍။ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ကာမာ၀စရကုသိုလ္) ပÍၥမစိတ္ ၿပီးၿပီ။