ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:18pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး- အာကာသာနဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး- အာကာသာနဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္
Untitled Document

အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး
အာကာသာနဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္
၅၀၁။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ အ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကို ပြါး၏ (အ႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကို ပြါး၏)၊ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာ (႐ူပစ်ာန္ç႐ူပစ်ာန္၏အာ႐ုံ) တို႔ကို ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ (၀တၳဳç အာ႐ုံႏွစ္ပါးစုံတို႔၏) ထိခိုက္မႈေၾကာင့့္ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာ {ပဋိဃသညာ}တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ေၾကာင့္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ (အာ႐ုံ၌ ျဖစ္ေသာ) အမွတ္သညာ {နာနတၱသညာ} တို႔ကို ႏွလုံးမသြင္းျခင္း ေၾကာင့္၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္းကင္ဟူေသာ (ပဌမာ႐ုပၸစ်ာန္၏) တည္ရာ (အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္ေသာ ç အမွတ္ သညာ {အာကာသာနÍၥာယတနသညာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္း ပယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (စတုတၳစ်ာန္ကိုရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။ ထိုအ႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ကံကိုသာလွ်င္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ç ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ (အဖန္ ဖန္ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ အလုံးစုံေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာ (႐ူပစ်ာန္ç ႐ူပစ်ာန္၏အာ႐ုံ) တို႔ကို ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ (၀တၳဳအာ႐ုံႏွစ္ပါးစုံတို႔၏) ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာ {ပဋိဃသညာ}တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ (အာ႐ုံ၌ ျဖစ္ေသာ) အမွတ္သညာ {နာနတၱသညာ} တို႔ကို ႏွလုံးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္၊ အဆုံးမရွိေသာ ေကာင္း ကင္ဟူေသာ (ပဌမာ႐ုပၸစ်ာန္၏) တည္ရာ (အာ႐ုံ) ၌ ျဖစ္ေသာ အမွတ္သညာç {အာကာသာနÍၥာယတန သညာ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ç ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္း ပယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္။ပ။ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (စတုတၳစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။