ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:55am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ငါးပါး ( ပဌမစ်ာန္, ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, စတုတၳစ်ာန္, ပဥၥစ်ာန္) အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ငါးပါး ( ပဌမစ်ာန္, ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, စတုတၳစ်ာန္, ပဥၥစ်ာန္)
Untitled Document

႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ငါးပါး ( ပဌမစ်ာန္, ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, စတုတၳစ်ာန္, ပဥၥစ်ာန္)

ပဌမစ်ာန္
၄၉၉။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတ မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကို ပြါး၏ (႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကို ပြါး၏)၊ ကာမတို႔မွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပထ၀ီကသိုဏ္းလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏၊ ထို႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ကံကိုသာလွ်င္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္ ၏အျဖစ္çဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ç (အဖန္ဖန္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ ကာမတို႔မွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပထ၀ီကသိုဏ္းလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ (ပဌမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
ဒုတိယစ်ာန္စသည္
၅၀၀။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ျခင္းငွါ အေၾကာင္း (စ်ာန္) ကို ပြါး၏ (႐ူပဘုံသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္ကို ပြါး၏)၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ}တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ပထ၀ီကသိုဏ္းလွ်င္အာ႐ုံရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔။ပ။ ပဌမ စ်ာန္သို႔။ပ။ ပÍၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပÍၥမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။ ထို႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ကံကိုသာလွ်င္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ç ဆည္းပူးအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္ç (အဖန္ဖန္ ျပဳအပ္ၿပီးသည္၏အျဖစ္) ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ကိုလည္း ပယ္ရွားျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ပထ၀ီကသိုဏ္းလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္} ျဖစ္ေသာ ပÍၥမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ (ပÍၥမစ်ာန္ကို ရရွိ၍) ေန၏။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အဗ်ာကတမည္ကုန္၏။
႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ငါးပါး ၿပီးၿပီ။