ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:18pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ေဒါသမူ ပဌမစိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ေဒါသမူ ပဌမစိတ္
Untitled Document

၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ေဟာၾကားျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
ေဒါသမူ ပဌမစိတ္
၄၁၃။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ {ေဒါမနႆ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ၊ အာ႐ုံ၌ ထိပါးမႈ {ပဋိဃ} (ေဒါသ) ႏွင့္ ယွဥ္ေသာအကုသိုလ္စိတ္သည္ ႐ူပါ႐ုံကို ျဖစ္ေစ၊ သဒၵါ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ဂႏၶာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ရသာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ၊ ဓမၼာ႐ုံကိုျဖစ္ေစ အၾကင္အၾကင္ တစ္ပါးပါးကို (အာ႐ုံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို) အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရစိတ္မခ်မ္းသာမႈ {ေဒါမနႆိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာအားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} သည္ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ဖ်က္ဆီးမႈ {ေဒါသ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္ပ်က္စီးမႈ {ဗ်ာပါဒ} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈ မွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥ, ဣႆာ,မစၦရိယ, ကုကၠဳစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၄၁၄။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိျခင္း၊ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံအျခင္း အရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၄၁၅။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမသာယာဖြယ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏ ဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ မသာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ဒုကၡ၏ သေဘာ
၄၁၆။ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ မသာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာ ဖြယ္ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲမႈ {ဒုကၡ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ေဒါမနႆိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၄၁၇။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္မခ်မ္းသာမႈ {ေဒါမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္မသာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲ ကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မသာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ဆင္းရဲခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္မခ်မ္းသာမႈ {ေဒါမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ေဒါသ၏ သေဘာ
၄၁၈။ ထိုအခါ၌ ဖ်က္ဆီးမႈ {ေဒါသ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ဖ်က္ဆီးမႈ {ေဒါသ} ၊ ဖ်က္ဆီးပုံ အျခင္းအရာ {ဒုႆနာ} ၊ ဖ်က္ဆီး တတ္သူ၏အျဖစ္ {ဒုႆိတတၱ} ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း {ဗ်ာပတၱိ} ၊ ေဖာက္ျပန္ပုံ အျခင္းအရာ {ဗ်ာပဇၨနာ} ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သူ၏အျဖစ္ {ဗ်ာပဇၨိတတၱ} ၊ ဆန္႔က်င္မႈ {၀ိေရာဓ} ၊ အဖန္ဖန္ ဆန္႔က်င္မႈ {ပဋိ၀ိေရာဓ} ၊ ၾကမ္းတမ္းသူ၏အျဖစ္ {စ႑ိကၠ} ၊ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံစြာ မေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း (မေကာင္းသျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း) {အသုေရာပ} ၊ စိတ္၏ မႏွစ္လိုမႈ {အနတၱမနတာ စိတၱႆ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဖ်က္ဆီးမႈ {ေဒါသ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။
ဗ်ာပါဒ၏ သေဘာ
၄၁၉။ ထိုအခါ၌ စိတ္ပ်က္စီးမႈ {ဗ်ာပါဒ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဖ်က္ဆီးပုံ အျခင္းအရာ၊ ဖ်က္ဆီးတတ္သူ၏ အျဖစ္၊ ေဖာက္ ျပန္ျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ပုံအျခင္းအရာ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သူ၏အျဖစ္၊ ဆန္႔က်င္မႈ၊ အဖန္ဖန္ ဆန္႔က်င္မႈ၊ ၾကမ္းတမ္းသူ၏အျဖစ္ (ၾကမ္းတမ္းမႈ)၊ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံစြာ မေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း (မေကာင္းသျဖင့္ေျပာဆိုျခင္း)၊ စိတ္၏ မႏွစ္လိုမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္ပ်က္စီးမႈ {ဗ်ာပါဒ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥ, ဣႆာ, မစၦရိယ,ကုကၠဳစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသုံးပါတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵ ငါးပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါသုံးပါးရွိေသာ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ေရာက္ေၾကာင္း {မဂ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္ေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ}တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥ, ဣႆာ, မစၦရိယ,ကုကၠဳစၥဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္ (ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၄၂၀။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္ သေဘာျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ တည္ႀကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ မွားယြင္းစြာၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} ၊ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္ မႈ {မိစၦာသမာဓိ} မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ {ေဒါသ} ၊ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} ၊ စိတ္ပ်က္စီးမႈ {ဗ်ာပါဒ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္ စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆုိအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥ, ဣႆာ, မစၦရိယ,့ကုကၠဳစၥဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရား တို႔သည္ရွိကုန္၏၊ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။