ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 3:17pm.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ေလာဘမူ ပဌမစိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ေလာဘမူ ပဌမစိတ္
Untitled Document (ခ) အကုသုိလ္ အစုကုိ ေ၀ဖန္ျခင္း {{အကုသလ ပဒဘာဇနီ}}
၁-တရားတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကာျခင္း {ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ}
(က) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ}
ေလာဘမူ ပဌမစိတ္
၃၆၅။ အဘယ္တရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္သနည္း။
အၾကင္အခါ၌ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆ} ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ , အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ} ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကုသိုလ္စိတ္သည္႐ူပါ႐ံုကုိျဖစ္ေစ၊ သဒၵါ႐ံုကုိျဖစ္ေစ၊ ဂႏၶာ႐ံုကုိျဖစ္ေစ၊ ရသာ႐ံုကုိျဖစ္ေစ၊ ေဖာ႒ဗၺ႐ံု ကုိျဖစ္ေစ၊ ဓမၼာ႐ံုကိုျဖစ္ေစအၾကင္တစ္ပါးပါးကို (အာ႐ံုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ) အာ႐ံုျပဳ ၍ ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္းသ႐ုပ္
ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} သည္ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရစိတ္ခ်မ္းသာ မႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} သည္ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗုိလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗုိလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယ ဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္မရွက္မႈ {အဟိရိကဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗုိလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ လိုခ်င္မႈ {ေလာဘ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေတြေ၀မႈ (မသိမႈ) {ေမာဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မက္ေမာမႈ {အဘိဇၩာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက} သည္ ျဖစ္၏။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ, အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ}
ဖႆ၏ သေဘာ
၃၆၆။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိျခင္းသေဘာ၊ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပံု အျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိသည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ၏ သေဘာ
၃၆၇။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထုိသာယာဖြယ္ခ်မ္းသာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ , စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကိုခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သညာ၏ သေဘာ
၃၆၈။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမွတ္သားမႈ {သညာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပုံအျခင္းအရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေစတနာ၏ သေဘာ
၃၆၉။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူး သိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ပုံအျခင္းအရာ၊ ေစ့ေဆာ္တတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတ္၏ သေဘာ
၃၇၀။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သိမႈ {စိတ္} ၊ သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိတက္၏ သေဘာ
၃၇၁။ ထိုအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံ စည္ျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္းသေဘာ၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ၾကံ စည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိစာရ၏ သေဘာ
၃၇၂။ ထိုအခါ၌ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သုံးသပ္မႈ၊ အထူးသုံးသပ္မႈ၊ အဖန္ဖန္ သုံးသပ္မႈ၊ ကပ္၍ သုံးသပ္မႈ၊ စိတ္ကို (အာ႐ုံႏွင့္) အစဥ္မျပတ္ ဆက္စပ္၍ ထားမႈ၊ စိတ္၏ (အာ႐ုံကို) အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ သေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပီတိ၏ သေဘာ
၃၇၃။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ႏွစ္သက္မႈ၊ ၀မ္းေျမာက္မႈ၊ လြန္စြာ ၀မ္းသာမႈ၊ မ်ားစြာ ၀မ္းသာမႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ မ်ားစြာရႊင္လန္းမႈ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ တက္<ကမႈ၊ စိတ္၏ ႏွစ္လိုမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သုခ၏ သေဘာ
၃၇၄။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္ ၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏ သေဘာ
၃၇၅။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာတည္မႈ၊ သက္၀င္၍ (စဲြယူ၍) တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ီရိယိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၃၇၆။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ။ (အကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ကို) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမာဓိေႁႏၵ၏သေဘာ
၃၇၇။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ (စဲြယူ၍) တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မနိေႁႏၵ၏သေဘာ
၃၇၈။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သိမႈ {စိတ္} ၊ သိတတ္ေသာသေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ၊ ထိုဖႆစသည္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူး သိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေသာမနႆိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၃၇၉။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၃၈၀။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္ အသက္၊ တည္ ေၾကာင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းသေဘာ၊ အသက္ရွည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မိစၦာဒိ႒ိ၏ သေဘာ
၃၈၁။ ထိုအခါ၌ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိ}။ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ) အျမင္မွားမႈ တို႔၌ ပါ၀င္ျခင္းသေဘာ {ဒိ႒ိဂတ}။ (အျမင္မွန္ကို ပိတ္ဆီးတတ္ေသာ) အျမင္မွားမႈေတာအုပ္ {ဒိ႒ိဂဟန}။ (အျမင္မွန္သို႔မေရာက္ေအာင္ ခက္ခဲေစေသာ) အျမင္မွားမႈခရီးခဲ {ဒိ႒ိကႏၲာရ} ၊ သမၼာဒိ႒ိကို ထြင္းေဖာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ {ဒိ႒ိ၀ိသုကာယိက} ၊ အျမင္မွားမႈတည္းဟူေသာ ေဖာက္ျပန္တုန္လႈပ္ျခင္းသေဘာ {ဒိ႒ိ၀ိပၹႏၵိတ}။ (၀ဋ္ဆင္းရဲ၌) တုပ္ေႏွာင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အျမင္မွားမႈ {ဒိ႒ိသံေယာဇန}။ (အာ႐ုံကို မွားေသာအားျဖင့္) ျမဲစြာ ယူတတ္ေသာ သေဘာ (အယူသည္းေသာ သေဘာ) {ဂါဟ}။ (အျမင္မွားမႈ၏) တည္ရာျဖစ္ေသာ သေဘာ {ပတိ႒ာဟ} ၊ မွားေသာအားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းတတ္ေသာ သေဘာ {အဘိနိေ၀သ} ၊ မွားေသာ အားျဖင့္ သုံးသပ္တတ္ေသာ သေဘာ {ပရာမာသ} ၊ စက္ဆုပ္အပ္ေသာ လမ္းစဥ္ {ကုမၼဂၢ} ၊ မွားေသာ ခရီးလမ္းေၾကာင္း {မိစၦာပထ} ၊ မွားယြင္းေသာ သေဘာ {မိစၦတၱ} ၊ မွားေသာ အယူတည္းဟူေသာအက်ဳိးမဲ့တို႔၏ျဖစ္ရာ {တိတၳာယတန} ၊ ေဖာက္ျပန္ မွားယြင္းေသာအားျဖင့္ စဲြယူျခင္းသေဘာ {၀ိပရိယာသဂၢါဟ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မိစၦာသကၤပၸ၏ သေဘာ
၃၈၂။ ထိုအခါ၌ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္း သေဘာ၊ ျပင္းစြာၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ကိုအာ႐ုံသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္း သေဘာ၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မိစၦာ၀ါယာမ၏ သေဘာ
၃၈၃။ ထိုအခါ၌ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ့ (အထက္တန္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ။ (အကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ကို) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွားယြင္းစြာအားထုတ္ မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မိစၦာသမာဓိ၏ သေဘာ
၃၈၄။ ထိုအခါ၌ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ (စဲြယူ၍) တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာတည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
၀ီရိယဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၈၅။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိ ျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္ တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ။ (အကုသိုလ္စိတ္အစဥ္ကို) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာအလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏ အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ အားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သမာဓိဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၈၆။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာတည္မႈ၊ သက္၀င္၍ (စဲြယူ၍) တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕ လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
အဟိရီကဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၈၇။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သေဘာတရားသည္ရွက္ထိုက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကို မရွက္တတ္၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ေရာက္ျခင္းကို (လြန္က်ဴးျခင္းကို) မရွက္တတ္။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
အေနာတၱပၸဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၈၈။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သေဘာတရားသည္ေၾကာက္လန္႔ထိုက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္မွ မေၾကာက္လန္႔ တတ္၊ ယုတ္မာေသာအကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းမွ မေၾကာက္လန္႔တတ္။ ထိုအခါ၌ (ကာယ ဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
ေလာဘ၏ သေဘာ
၃၈၉။ ထိုအခါ၌ လိုခ်င္မႈ {ေလာဘ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ လိုခ်င္ျခင္းသေဘာ {ေလာဘ} ၊ လိုခ်င္ပုံအျခင္းအရာ {လုဗၻနာ} ၊ လိုခ်င္ တတ္သူ၏အျဖစ္ {လုဗၻိတတၱ} ၊ စဲြလမ္းျခင္း {သာရာဂ} ၊ စဲြလမ္းပုံ အျခင္းအရာ {သာရဇၨနာ} ၊ စဲြလမ္းတတ္ သူ၏အျဖစ္ {သာရဇၨိတတၱ} ၊ မက္ေမာမႈ {အဘိဇၩာ} ၊ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ လိုခ်င္မႈ {ေလာဘအကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ လိုခ်င္မႈ {ေလာဘ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေမာဟ၏ သေဘာ
၃၉၀။ ထိုအခါ၌ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မသိျခင္းသေဘာ {အညာဏ}။ (အမွန္တရားကို) မျမင္ျခင္းသေဘာ {အဒႆန} ၊ ထိုးထြင္း၍မသိတတ္ေသာ သေဘာ {အနဘိသမယ}။ (အမွန္တရားအား) ေလ်ာ္စြာ မသိတတ္ ေသာ သေဘာ {အနႏုေဗာေဓ}။ (အနိစၥစသည္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္၍) မသိတတ္ေသာ သေဘာ (မွားယြင္းစြာ သိတတ္ေသာသေဘာ) {အသေမၺာဓ} ၊ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းသေဘာ {အပၸဋိေ၀ဓ}။ (အနိစၥစသည္ျဖင့္) မယူတတ္ေသာသေဘာ {အသံဂါဟန}။ (အမွန္တရားကို) သက္၀င္၍ မယူတတ္ေသာ သေဘာ {အပရိေယာဂါဟန} ၊ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ မ႐ႈတတ္ေသာ (အနိစၥစသည္ကို နိစၥစသည္ဟု မညီမၫြတ္ ႐ႈတတ္ေသာ) သေဘာ {အသမေပကၡန} ၊ မဆင္ျခင္တတ္ေသာ သေဘာ {အပစၥေ၀ကၡန} ၊ မ်က္ေမွာက္ မ႐ႈတတ္ေသာ သေဘာ (အေကာင္းအဆိုးကို မေ၀ခဲြတတ္ေသာ သေဘာ) {အပစၥကၡကမၼ}။ (စိတ္) ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းမႈကိုဖ်က္ဆီးေၾကာင္း သေဘာ {ဒုေမၼဇၩ} ၊ လူမိုက္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ {ဗာလ်} ၊ ေကာင္းစြာ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ မသိတတ္ေသာ သေဘာ {အသမၸဇည} ၊ ေတြေ၀ျခင္း သေဘာ {ေမာဟ} ၊ ျပင္းစြာေတြေ၀ျခင္းသေဘာ {ပေမာဟ}။ (တရားအားလုံး၌) ထက္၀န္းက်င္ ေတြေ၀ျခင္း သေဘာ {သေမၼာဟ} ၊ သိအပ္သည္ကို မသိျခင္း (သစၥာေလးပါးကို မသိျခင္း) သေဘာ {အ၀ိဇၨာ}။ (၀ဋ္ဆင္းရဲ၌) နစ္ျမဳပ္ေစတတ္ေသာ မသိမႈသေဘာ {အ၀ိေဇၨာဃ}။ (၀ဋ္ဆင္းရဲ၌) ယွဥ္ေစတတ္ေသာ မသိမႈသေဘာ {အ၀ိဇၨာေယာဂ} ၊ အစဥ္ကိန္း၀ပ္တတ္ေသာ မသိမႈသေဘာ {အ၀ိဇၨာႏုသယ}။ (ကိေလသာတို႔၏) ထ<ကေသာင္းက်န္းျခင္း မသိမႈသေဘာ {အ၀ိဇၨာပရိယု႒ာန}။ (စီးပြားခ်မ္းသာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္တတ္သျဖင့္) တံခါးက်ည္ (မင္းတုတ္) ႏွင့္ တူေသာ မသိမႈသေဘာ {အ၀ိဇၨာလဂႌ} ၊ အကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟအကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
အဘိဇၩာ၏ သေဘာ
၃၉၁။ ထိုအခါ၌ မက္ေမာမႈ {အဘိဇၩာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ လိုခ်င္ျခင္းသေဘာ၊ လိုခ်င္ပုံအျခင္းအရာ၊ လိုခ်င္တတ္သူ၏ အျဖစ္၊ စဲြလမ္းျခင္းသေဘာ၊ စဲြလမ္းပုံ အျခင္းအရာ၊ စဲြလမ္းတတ္သူ၏အျဖစ္၊ မက္ေမာမႈ၊ အကုသိုလ္တို႔၏အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ လိုခ်င္မႈ {ေလာဘအကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မက္ေမာမႈ {အဘိဇၩာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မိစၦာဒိ႒ိ၏ သေဘာ
၃၉၂။ ထိုအခါ၌ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ အျမင္မွားမႈ။ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ) အျမင္မွားမႈတို႔၌ ပါ၀င္ျခင္း သေဘာ။ (အျမင္မွန္ကို ပိတ္ဆီးတတ္ေသာ) အျမင္မွားမႈ ေတာအုပ္။ (အျမင္မွန္သို႔ မေရာက္ ႏိုင္ေအာင္ခက္ခဲေစေသာ) အျမင္မွားမႈ ခရီးခဲ၊ သမၼာဒိ႒ိကို ထြင္းေဖာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ၊ အျမင္မွားမႈတည္းဟူေသာ ေဖာက္ျပန္တုန္လႈပ္ျခင္း သေဘာ။ (၀ဋ္ဆင္းရဲ၌) တုပ္ေႏွာင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အျမင္မွားမႈ။ (အာ႐ုံကိုမွားေသာအားျဖင့္) ျမဲစြာယူတတ္ေသာ သေဘာ (အယူသည္းေသာ သေဘာ)။ (အျမင္မွားမႈ၏) တည္ရာျဖစ္ေသာ သေဘာ၊ မွားေသာအားျဖင့္ ႏွလုံးသြင္းတတ္ေသာ သေဘာ၊ မွားေသာအားျဖင့္ သုံးသပ္ တတ္ေသာ သေဘာ၊ စက္ဆုပ္အပ္ေသာ လမ္းစဥ္၊ မွားေသာခရီးလမ္းေၾကာင္း၊ မွားယြင္းေသာ သေဘာ၊ မွားေသာအယူတည္းဟူေသာ အက်ဳိးမဲ့တို႔၏ျဖစ္ရာ၊ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာအားျဖင့္ စဲြယူျခင္း သေဘာ သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အျမင္မွားမႈ့ {မိစၦာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
အဟိရီက၏ သေဘာ
၃၉၃။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာ တရားသည္ ရွက္ထိုက္ေသာကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကို မရွက္တတ္၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းကို (လြန္က်ဴးျခင္းကို) မရွက္တတ္။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
အေနာတၱပၸ၏ သေဘာ
၃၉၄။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရား သည္ ေၾကာက္လန္႔ထိုက္ေသာကာယဒုစ႐ုိက္စသည္မွ မေၾကာက္လန္႔တတ္၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္ တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းမွမေၾကာက္လန္႔တတ္။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သမထ၏ သေဘာ
၃၉၅။ ထိုအခါ၌ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍တည္မႈ၊ မေရြ႕ လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပဂၢါဟ၏ သေဘာ
၃၉၆။ ထိုအခါ၌ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ။ (အကုသိုလ္ စိတ္အစဥ္ကို) ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵ ရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္ သူ)တို႔၏အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာအားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
အ၀ိေကၡပ၏ သေဘာ
၃၉၇။ ထိုအခါ၌ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္ မႈ {မိစၦာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
၂-စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း {ေကာ႒ာသ၀ါရ}
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ
ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရသုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵ ငါးပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါေလးပါးရွိေသာ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း{မဂ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္ေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ျဖစ္၏။ပ။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစၥဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
(ခ) အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း {နိေဒၵသ၀ါရ} ႏွင့္
(ဂ) ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ
သခၤါရကၡႏၶာ
၃၉၈။ပ။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ} ၊ မွားယြင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {မိစၦာသကၤပၸ} ၊ မွားယြင္းစြာအားထုတ္မႈ {မိစၦာ၀ါယာမ} ၊ မွားယြင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {မိစၦာသမာဓိ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မရွက္မႈ {အဟိရီကဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸဗိုလ္} ၊ လိုခ်င္မႈ {ေလာဘ} ၊ ေတြေ၀မႈ {ေမာဟ} ၊ မက္ေမာမႈ {အဘိဇၩာ} ၊ အျမင္မွားမႈ {မိစၦာဒိ႒ိ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မရွက္မႈ {အဟိရီက}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မေၾကာက္လန္႔မႈ {အေနာတၱပၸ} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, ဥဒၶစြၥဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ပ။ ဤ တရားတို႔သည္ အကုသိုလ္မည္ကုန္၏။