ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Saturday, 25th November 2017 12:55am.
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း ကာမ၀စရကုသုိလ္ ပဌမစိတ္ အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
ကာမ၀စရကုသုိလ္ ပဌမစိတ္
Untitled Document အဘိဓမၼပိဋက
ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္
ျမန္မာျပန္
၁-စိတၱဳပၸါဒက႑
စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
(က) ကုသလပဒဘာဇနီ (ကုသုိလ္တရားစုကုိ ေ၀ဖန္ျခင္း)
(ခ) ဓမၼ၀၀တၳာန၀ါရ (တရားတို႔ကုိ ပိုင္းျခား၍ ေဟာၾကားျခင္း)
ဥေဒၵသ၀ါရ (အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာၾကားျခင္း)
ကာမ၀စရကုသုိလ္ ပဌမစိတ္
၁။ အဘယ္တရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္သနည္း။
(အေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ) အၾကင္အခါ၌ ေသာမနႆေ၀ဒနာႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာကာမာ၀စရကုသိုလ္စိတ္သည္ ႐ူပါ႐ံုကုိျဖစ္ေစ၊ သဒၵါ႐ံုကိုျဖစ္ေစ၊ ဂႏၶာ႐ံုကုိျဖစ္ေစ၊ ရသာ႐ံုကိုျဖစ္ ေစ၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကုိ ျဖစ္ေစ၊ ဓမၼာ႐ံုကုိျဖစ္ေစ အၾကင္အၾကင္တစ္ပါးပါးကုိ (အာ႐ံုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ) အာ႐ံုျပဳ ၍ျဖစ္ဆဲျဖစ္၏။
တရားအက်ဥ္း
(အေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ) ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏၊ သိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ } သည္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏ အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ ယံုၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ } သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ } သည္ ျဖစ္၏၊ အစုိးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ } သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ } သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ } သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ } သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာေအာက္ေမ့ မႈ {သမၼာသတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္ } သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} သည္ျဖစ္၏၊ မတုန္ မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ မေကာင္းမႈမွ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မတုန္မလႈပ္ မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} သည္ ျဖစ္၏၊ မလိုခ်င္မတပ္မက္မႈ {အေလာဘ} သည္ ျဖစ္၏၊ မဖ်က္ဆီးမႈ မပ်က္စီးေစလိုမႈ {အေဒါသ} သည္ ျဖစ္၏၊ အမွန္တရား၌ မေတြ ေ၀မႈ {အေမာဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ သူတစ္ပါးဥစၥာ၌ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} သည္ျဖစ္၏၊ မပ်က္စီး ေစလိုမႈ {အဗ်ာပါဒ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ ျဖစ္၏၊ မေကာင္းမႈမွ ရွက္မႈ {ဟိရီ} သည္ ျဖစ္၏၊ မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} သည္ ျဖစ္၏၊ ကိုယ္ (ေစတသိက္ခႏၶာ သံုးပါး အေပါင္း) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ကုိယ္ (ေစတသိက္ခႏၶာ သံုးပါးအေပါင္း) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ကုိယ္ (ေစတသိက္ခႏၶာသံုးပါးအေပါင္း) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယ မုဒုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ကုိယ္ (ေစတသိက္ခႏၶာ သံုးပါးအေပါင္း) ၏ ခံ့က်န္းမႈ {ကာယကမၼညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ခံ့က်န္းမႈ {စိတၱကမၼညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ကုိယ္ (ေစတသိက္ခႏၶာ သံုးပါးအေပါင္း) ၏ ေလ့က်င့္မႈ {ကာယပါဂုညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ ေလ့က်င့္မႈ {စိတၱပါဂုညတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ကုိယ္ (ေစတသိက္ခႏၶာ သံုးပါးအေပါင္း) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} သည္ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာအျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} သည္ ျဖစ္၏၊ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ကို ၿငိမ္းေစမႈ {သမထ} သည္ျဖစ္၏၊ အထူးထူးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} သည္ ျဖစ္၏။ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} သည္ ျဖစ္၏၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ တရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ,က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏၊ ဤတရားတို႔သည္ ကုသုိလ္မည္ကုန္၏။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း {ဥေဒၵသ၀ါရ} ၿပီးၿပီ။
------
ကာမာ၀စရကုသလပဒဘာဇနီ
(ကာမာ၀စရကုသိုလ္တရားစုကုိ ေ၀ဖန္ျခင္း)
ဖႆ၏ သေဘာ
၂။ (အေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ) ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။ (အေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ) ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိျခင္းသေဘာ {ဖႆ}၊ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ {ဖုသနာ}၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပံုအျခင္းအရာ {သမၹဳသနာ}၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏အျဖစ္ {သမၹဳသိတတၱ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ၏သေဘာ
၃။ ထုိအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုသာယာဖြယ္ ခ်မ္းသာအား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ {တဇၨာ} ၊ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ {ေစတသိကံ သာတံ} ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ {ေစတသိကံ သုခံ} ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကုိခံစားမႈ ခ်မ္းသာကုိ ခံစားမႈ {ေစေတာသမၹႆဇံ သာတံ သုခံ ေ၀ဒယိတံ} ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ရွိ၏။ ထုိ အခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
သညာ၏ သေဘာ
၄။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုမွတ္သားမႈ {သညာ} အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ {တဇၨာ} ၊ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ မွတ္သားမႈ {သညာ} ၊ မွတ္သား ပံုအျခင္းအရာ {သÍၨာနနာ} ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏အျဖစ္ {သÍၨာနိတတၱ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေစတနာ၏ သေဘာ
၅။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} အားေလ်ာက္ ပတ္ေသာ {တဇၨာ} ၊ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ပံု (ႏႈိးေဆာ္ပံု) အျခင္းအရာ {သေÍၥတနာ} ၊ ေစ့ေဆာ္ (ႏႈိးေဆာ္) တတ္သည္၏အျဖစ္ {ေစတယိတတၱ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ (ႏႈိးေဆာ္မႈ) {ေစတနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတ္၏ သေဘာ
၆။ ထိုအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ဆန္းၾကယ္ေသာ သေဘာ {စိတၱ}။ (အာ႐ံုသို႔ ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ {မန} ၊ သိျခင္းသေဘာ {မာနသ} ၊ စိတ္ႏွလံုး {ဟဒယ} ၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ {ပ႑ရ} ၊ သိမူသေဘာ {မန} ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိတတ္ေသာ စိတ္အစု {၀ိညာဏကၡႏၶ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ {တဇၨာ} ၊ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ သိမႈ {စိတ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ဤကား ဖႆပÍၥမက ရာသီျဖစ္ေသာ ဖႆ, ေ၀ဒနာ, သညာ, ေစတနာ, စိတ္ ေပါင္း ၅-ပါး)။
၀ိတက္၏သေဘာ
၇။ (အေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ) ထိုအခါ၌ အၾကင္ၾကံစည္ျခင္း {၀ိတက္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း၊ ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ {တကၠ}၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ {၀ိတကၠ}၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ {သကၤပၸ}၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုအာ႐ံုသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ {အပၸနာ}၊ အထူးေရာက္ေစျခင္းသေဘာ {ဗ်ပၸနာ}၊ စိတ္ကို အာ႐ံုသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္း သေဘာ {ေစတေသာ အဘိနိေရာပနာ}၊ ကုသိုလ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာ အၾကံကုိ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ဤ သေဘာျဖစ္၏။
၀ိစာရ၏ သေဘာ
၈။ ထိုအခါ၌ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ (အာ႐ံုကုိ ေကာင္းစြာ သိကြၽမ္းေအာင္) အၾကင္ သံုးသပ္မႈ {စာရ} ၊ အထူးသံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ အဖန္ဖန္သံုးသပ္မႈ {အႏု၀ိစာရ} ၊ ကပ္၍ သံုးသပ္မႈ {ဥပ၀ိစာရ} ၊ စိတ္ကုိ (အာ႐ံုႏွင့္) အစဥ္ မျပတ္ ဆက္စပ္၍ထားမႈ {စိတၱႆ အႏုသႏၶနတာ}။ (စိတ္၏ အာ႐ံုကုိ) အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ သေဘာ {အႏုေပကၡနတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သံုးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ပီတိ၏ သေဘာ
၉။ ထုိအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း၊ ထိုအခါ၌ အၾကင္ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ}၊ ၀မ္းေျမာက္မႈ {ပါေမာဇၨ}၊ လြန္စြာ ၀မ္းသာမႈ {အာေမာဒနာ}၊ မ်ားစြာ၀မ္းသာမႈ {ပေမာဒနာ}၊ ရႊင္လန္းမႈ {ဟာသ}၊ မ်ားစြာ ရႊင္လန္းမႈ {ပဟာသ}၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ {၀ိတၱိ}၊ တက္<ကမႈ {ၾသဒဂ်}၊ စိတ္၏ ႏွစ္လိုမႈ {အတၱမနတာ စိတၱႆ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
သုခ၏ သေဘာ
၁၀။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း၊ ထုိအခါ၌ အၾကင္စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ {ေစတသိကံ သာတံ}၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ {ေစတသိကံ သုခံ}၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ (ႏွင့္) ခ်မ္းသာ ကုိ ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ (ႏွင့္) ခ်မ္းသာ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱေႆကဂၢတာ၏ သေဘာ
၁၁။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္၏ တည္မႈ {စိတၱႆဌိတိ} ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ {သဏၭိတိ} ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ {အ၀႒ိတိ} ၊ မေရြ႕ရွားမႈ {အ၀ိသာဟာရ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ၊ မေရြ႕ရွားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕ရွားမႈ) {အ၀ိသာဟဋ မာနသတာ} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာအာ႐ံုရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆ ကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ဤကား စ်ာနဂၤရာသီ၊ စ်ာန္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္း အစံုအလင္ ေဟာေတာ္မူပံု)။
သဒၶိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၂။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါ} ၊ ယုံၾကည္ပံု အျခင္းအရာ {သဒၵဟနာ} ၊ သက္၀င္ပံုအျခင္းအရာ {ၾသကပၸနာ} ၊ အလြန္ ၾကည္လင္မႈ {အဘိပၸသာဒ} ၊ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗုိလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ီရိယိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၃။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း၊ ထိုအခါ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ {၀ီရိယာရမၻ}၊ ပ်င္းရိျခင္းမွထြက္ေျမာက္မႈ {နိကၠမ}၊ အဆင့္ဆင့္ တုိးတက္အားထုတ္မႈ {ပရကၠမ}၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (ျမင့္သည္ထက္ ျမင့္ေအာင္ အထက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ) {ဥယ်ာမ}၊ လုံ႔လစိုက္မႈ {၀ါယာမ}၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ {ဥႆာဟ}၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ {ဥေႆာဠႇီ}၊ ခိုင္ျမဲမႈ {ထာမ}၊ ေဆာင္ထားမႈ {ဓိတိ}၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္ {အသိထိလ ပရကၠမတာ}၊ မခ်အပ္ေသာအလုိဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္ {အနိကၡိတၱဆႏၵတာ}၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္ {အနိကၡိတၱဓုရတာ}၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ {ဓုရသမၸဂၢါဟ}၊ ရဲ၀ံ့သူူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ {အလုပ္} ဟူေသာ ရဲရင့္မႈ {၀ီရိယ}၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ }၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္}၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ } ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
သတိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၄။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့့မႈ {သတိ} ၊ အစဥ္ ေအာက္ေမ့မႈ {အႏုႆတိ} ၊ တစ္ဖန္ေအာက္ေမ့မႈ {ပဋိႆတိ} ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပံု အျခင္းအရာ {သရဏတာ} ၊ ေဆာင္ပံု အျခင္းအရာ {ဓာရဏတာ} ၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ံု၌ စူးစိုက္မႈ) {အပိလာပနတာ} ၊ မေမ့ ေလ်ာ့မႈ {အသမၼဳႆနတာ} ၊ {သတိ} ဟူေသာ အစုိးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထုိအခါ၌ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
သမာဓိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၅။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္ ၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕ရွားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕ရွားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕ရွားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၁-စိတၱေႆကဂၢတာၾကည့္)
ပညိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၆။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထုိအခါ အၾကင္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာ} ၊ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ {ပဇာနနာ}။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ {၀ိစယ} ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္း သေဘာ {ပ၀ိစယ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ}။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာမွတ္ျခင္းသေဘာ {သလ’ကၡဏာ} ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ {ဥပလကၡဏာ} ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ {ပစၥဳပလကၡဏာ} ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္ {ပ႑ိစၥ} ၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္ {ေကာသလ’} ၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္ {ေနပုည}။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏ အျဖစ္ {ေ၀ဘဗ်ာ}။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ {စိႏၲာ} ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ {ဥပပရိကၡာ} ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာသေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္သေဘာ {ဘူရီ} ၊ ကိေလ သာတို႔ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ {ေမဓာ} ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ {ပရိဏာယိကာ} ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ {၀ိပႆနာ} ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ {သမၸဇည} (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာသေဘာ {ပေတာဒ} ၊ ပညာဟူေသာ အစုိးတရ အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗုိလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္ {ပညာသတၳ}။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကုိ ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္ {ပညာပါသာဒ} ၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း {ပညာအာေလာက} ၊ အျပားအားျဖင့္သိမႈ အေရာင္ {ပညာၾသဘာသ} ၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈတန္ေဆာင္ {ပညာပေဇၨာတ}။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ႏွစ္သက္ ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈရတနာ {ပညာရတနာ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာ ေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို အခါ၌ အစုိးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မနိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၇။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၊ အာ႐ံုသို႔ ၫြတ္၍ သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစုိးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ္} ၊ အထူးသိတတ္ေသာ စိတ္အစု {၀ိညာဏကၡႏၶ} ၊ ထုိစိတ္အားေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒအမွတ္ ၆- စိတၱၾကည့္)
ေသာမနႆိေျနၵ၏ သေဘာ
၁၈။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ အၾကင္စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကုိ ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ, ခ်မ္းသာ ခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္ ၃-ေ၀ဒနာၾကည့္)
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ၏ သေဘာ
၁၉။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္ အသက္ {ေတသံ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ အာယု} ၊ တည္ေၾကာင္း သေဘာ {ဌိတိ} ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ {ယပနာ} ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ {ယာပနာ} ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ {ဣရိယနာ} ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ {၀တၱနာ} ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသေဘာ {ပါလနာ} ၊ အသက္ရွည္ေၾကာင္းသေဘာ {ဇီ၀ိတ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစုိးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ဤကား ဣၿနၵိယရာသီ၊ ဇီ၀ိတ, စိတ္, ေ၀ဒနာ, သဒၶါ, ၀ီရိယ, သတိ, ဧကဂၢတာ, ပညာ)။
သမၼာဒိ႒ိ၏ သေဘာ
၂၀။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကုိ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကုိ) ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈ ကပ္၍မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္း သေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထုိးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫြတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကုိ လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္တူေသာသေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ}၊ မတုန္မလႈပ္ အျပား အားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္ {ပညာ သတၳ}။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကုိ ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္ {ပညာပါသာဒ}၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း {ပညာအာေလာက}၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္ {ပညာၾသဘာသ}၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈတန္ေဆာင္ {ပညာပေဇၨာတ}။ (ျဖစ္ႏုိင္ခဲ ရႏုိင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာရတနာ}၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္း သေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ}၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ } သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
သမၼာသကၤပၸ၏ သေဘာ
၂၁။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံ စည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာၾကံစည္ျခင္း သေဘာ၊ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရာက္ေစျခင္း သေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္ ၇- ၀ိတကၠၾကည့္)
သမၼာ၀ါယာမ၏ သေဘာ
၂၂။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈ) လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ၊ ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလို ဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာတာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၃-၀ီရိယိေႁႏၵၾကည့္)
သမၼာသတိ၏ သေဘာ
၂၃။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပုံ အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပုံအျခင္းအရာ၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ုံ၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၄-သတိေႁႏၵၾကည့္)
သမၼာသမာဓိ၏ သေဘာ
၂၄။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၁- စိတၱေႆကဂၢတာၾကည့္)
သဒၶါဗိုလ္၏ သေဘာ
၂၅။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္ပုံ အျခင္းအရာ၊ သက္၀င္ပုံ အျခင္းအရာ၊ အလြန္ ၾကည္လင္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒအမွတ္၁၂-သဒၶိေႁႏၵၾကည့္)
၀ီရိယဗိုလ္၏ သေဘာ
၂၆။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ၊ ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိ သူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၃-၀ီရိယေႁႏၵၾကည့္)
သတိဗိုလ္၏ သေဘာ
၂၇။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပုံ အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပုံအျခင္းအရာ၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ုံ၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒအမွတ္၁၄-သတိေႁႏၵၾကည့္)
သမာဓိဗိုလ္၏ သေဘာ
၂၈။ ဆိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၏ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္။ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၅-သမာဓိေႁႏၵၾကည့္)
ပညာဗိုလ္၏ သေဘာ
၂၉။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပား အားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ၊ စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္း သေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္ တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္၊ စဥ္းစားျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာတစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ (လမ္းမွားသို႔ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာသေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာ တို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္ {ပညာသတၳ}။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစ တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္ {ပညာပါသာဒ} ၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း {ပညာ အာေလာ က} ၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္ {ပညာၾသဘာသ} ၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈတန္ေဆာင္ {ပညာပေဇၨာတ}။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာအျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာရတနာ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကိုစိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ (အျမင္မွန္) {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။ (ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
ဟိရီဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၀။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရားသည္ ရွက္ထိုက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကို ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းကို ရွက္တတ္၏၊ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ၾသတၱပၸဗိုလ္၏ သေဘာ
၃၁။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရားသည္ ေၾကာက္ လန္႔ထိုက္ေသာကာယဒုစ႐ုိက္စသည္မွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္ တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းမွေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ ဤ သေဘာျဖစ္၏။
(ဤကား ဗလရာသီ)
အေလာဘ၏ သေဘာ
၃၂။ ထိုအခါ၌ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္မလိုခ်င္ျခင္းသေဘာ {အေလာဘ} ၊ မလိုခ်င္ပုံအျခင္းအရာ {အလုဗၻနာ} ၊ မလိုခ်င္တတ္သူ၏အျဖစ္ {အလုဗၻိတတၱ} ၊ မစဲြလမ္းျခင္း {အသာရာဂ} ၊ မစဲြလမ္းပုံအျခင္းအရာ {အသာရဇၨနာ} ၊ မစဲြလမ္းတတ္သူ၏အျဖစ္ {အသာရဇၨိတတၱ} ၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ၊ ကုသိုလ္တို႔၏အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
အေဒါသ၏ သေဘာ
၃၃။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ {အေဒါသ} ၊ မဖ်က္ဆီးပုံအျခင္းအရာ {အဒုႆနာ} ၊ မဖ်က္ဆီးတတ္သူ၏အျဖစ္ {အဒုႆိတတၱ} ၊ စိတ္မပ်က္ဆီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ၊ စိတ္မပ်က္စီးေစ လိုမႈ {အဗ်ာပဇၨ} ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
အေမာဟ၏ သေဘာ
၃၄။ ထိုအခါ၌ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္း သေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာ သေဘာ တစ္နည္း -ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာသေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကုိ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာသေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင္႕ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္သိမႈလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာရတနာ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္း သေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ (အျမင္မွန္) {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
(ဤကား မူလရာသီ)
အနဘိဇၩာ၏သေဘာ
၃၅။ ထိုအခါ၌ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မလိုခ်င္ျခင္းသေဘာ {အေလာဘ} ၊ မလိုခ်င္ပုံအျခင္းအရာ {အလုဗၻနာ} ၊ မလိုခ်င္တတ္သူ၏အျဖစ္ {အလုဗၻိတတၱ} ၊ မစဲြလမ္းျခင္းသေဘာ၊ မစဲြလမ္းပုံအျခင္းအရာ၊ မစဲြလမ္းတတ္သူ၏ အျဖစ္၊ မမက္ေမာမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္ ၃၂-အေလာဘၾကည့္)
အဗ်ာပါဒ၏သေဘာ
၃၆။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ၊ မဖ်က္ဆီးပုံ အျခင္းအရာ၊ မဖ်က္ဆီး တတ္သူ၏အျဖစ္၊ စိတ္မပ်က္ဆီးမႈ၊ စိတ္မပ်က္စီးေစလိုမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒအမွတ္ ၃၃-အေဒါသၾကည့္)
သမၼာဒိ႒ိ၏ သေဘာ
၃၇။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာသိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္ သိပုံအျခင္းအရာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကိုစိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕ သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာသေဘာ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္ တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေန ေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာ ဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာ ပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္သိမႈျပာသာဒ္၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္၊ အျပားအားျဖင့္သိမႈတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာရတနာ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္း သေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ (အျမင္မွန္) {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
ဟိရီ၏ သေဘာ
၃၈။ ထိုအခါ၌ {ဟိရီ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရားသည္ ရွက္ထိုက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကို ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာအကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းကို ရွက္တတ္၏။ ထိုအခါ၌ ရွက္မႈ {ဟိရီ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
ၾသတၱပၸ၏ သေဘာ
၃၉။ ထိုအခါ၌ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ သေဘာတရားသည္ ေၾကာက္လန္႔ထိုက္ေသာ ကာယ ဒုစ႐ုိက္ စသည္မွေၾကာက္လန္႔တတ္၏၊ ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္းမွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ ထိုအခါ၌ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ဤကား ေလာကပါလ ဒုကတည္း)။
ကာယပႆဒၶိ၏ သေဘာ
၄၀။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ့{ကာယပႆဒၶိ} ဟူ သည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္း ေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ပႆဒၶိ} ၊ ၿငိမ္း ေအးမႈ {ပဋိပႆဒၶိ} ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း {ပႆမၻနာ} ၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း {ပဋိပႆမၻနာ} ၊ ၿငိမ္းေအးေသာ (ခႏၶာ၃-ပါး၏) အျဖစ္ {ပဋိပႆမၻိတတၱ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱပႆဒၶိ၏ သေဘာ
၄၁။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒိၶ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။ ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ပႆဒၶိ}၊ ၿငိမ္းေအးမႈ {ပဋိပႆဒၶိ}၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း {ပႆမၻနာ}၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း {ပဋိပႆမၻနာ}၊ ၿငိမ္းေအးေသာ {၀ိညာ ဏကၡႏၶာ} ၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ကာယလဟုတာ၏ သေဘာ
၄၂။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏ လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {လဟုတာ} ၊ ေပါ့ပါးေသာ အျပန္ရွိသည္၏ (လ်င္ျမန္သည္၏) အျဖစ္ {လဟုပရိဏာမတာ} ၊ မႏုန္႔ေႏွးသည္၏ အျဖစ္ {အဒႏၶနတာ} ၊ မတင္းမာသည္၏အျဖစ္ {အ၀ိတၳနတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
စိတၱလဟုတာ၏ သေဘာ
၄၃။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {လဟုတာ} ၊ ေပါ့ပါးေသာအျပန္ရွိသည္၏ (လ်င္ျမန္သည္၏) အျဖစ္ {လဟုပရိဏာမတာ} ၊ မႏုန္႔ ေႏွးသည္၏အျဖစ္ {အဒႏၶနတာ} ၊ မတင္းမာသည္၏အျဖစ္ {အ၀ိတၳနတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယမုဒုတာ၏ သေဘာ
၄၄။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏ လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ ႏူးညံ့သည္၏အျဖစ္ {မုဒုတာ} ၊ ေျပျပစ္သည္၏အျဖစ္ {မဒၵ၀တာ} ၊ မခက္ထန္သည္၏အျဖစ္ {အကကၡဠတာ} ၊ မၾကမ္းတမ္း သည္၏အျဖစ္ {အကထိနတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယ မုဒုတာ} ဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱမုဒုတာ၏သေဘာ
၄၅။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ႏူးညံ့သည္၏ အျဖစ္ {မုဒုတာ} ၊ ေျပျပစ္သည္၏အျဖစ္ {မဒၵ၀တာ} ၊ မခက္ထန္သည္၏အျဖစ္ {အကကၡဠတာ} ၊ မၾကမ္းတမ္း သည္၏အျဖစ္ {အကထိနတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ႏူးညံ့မႈ {စိတၳမုဒုတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ကာယကမၼညတာ၏ သေဘာ
၄၆။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ (ေကာင္းေသာအလုပ္၌ ၿပီးေျမာက္သည္အထိ ပါ၀င္ေဆာင္စြမ္းႏိုင္ေသာ သေဘာ) {ကာယကမၼညတာ} ဟူသည္အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ ေကာင္းေသာအလုပ္၌ ခံ့မႈ {ကမၼညတာ} ၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့ေၾကာင္းသေဘာ {ကမၼညတၱ} ၊ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့သည္၏အျဖစ္ {ကမၼညဘာ၀} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ {ကာယကမၼညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
စိတၱကမၼညတာ၏ သေဘာ
၄၇။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ ခံ့မႈ (ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ၿပီးေျမာက္သည္အထိပါ၀င္ေဆာင္ စြမ္းႏိုင္ေသာသေဘာ) {စိတၱကမၼညတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ေကာင္းေသာ အလုပ္၌ ခံ့မႈ {ကမၼညတာ} ၊ ေကာင္းေသာအလုပ္၌ ခ့ံေၾကာင္းသေဘာ {ကမၼညတၱ} ၊ ေကာင္းေသာအလုပ္၌ ခံ့သည္၏အျဖစ္ {ကမၼညဘာ၀} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အလုပ္၌ ခံ့မႈ {စိတၱကမၼညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ကာယပါဂုညတာ၏ သေဘာ
၄၈။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏ လည္းေကာင္းအၾကင္အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ပဂုဏတာ} ၊ ေလ့က်င့္ေၾကာင္း (က်င့္သားရေၾကာင္း) သေဘာ {ပဂုဏတၱ} ၊ ေလ့က်င့္သည္ (က်င့္သားရသည္) ၏အျဖစ္ {ပဂုဏဘာ၀} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱပါဂုညတာ၏ သေဘာ
၄၉။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ ေလ့က်င့္မႈ (က်င့္သားရမႈ) {ပဂုဏတာ} ၊ ေလ့က်င့္ေၾကာင္း (က်င့္သားရေၾကာင္း) သေဘာ {ပဂုဏတၱ} ၊ ေလ့က်င့္သည္ (က်င့္သားရသည္) ၏အျဖစ္ {ပဂုဏဘာ၀} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ကာယုဇုကတာ၏ သေဘာ
၅၀။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာ၏လည္းေကာင္း အၾကင္ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ဥဇုတာ} ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္သည္၏အျဖစ္ {ဥဇုကတာ} ၊ မေကာက္သည္၏အျဖစ္ {အဇိမွတာ} ၊ မေကြးသည္၏အျဖစ္ {အ၀ကၤတာ} ၊ မကိုင္းသည္၏အျဖစ္ {အကုဋိလ တာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတၱဳဇုကတာ၏ သေဘာ
၅၁။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ၏ အၾကင္ေျဖာင့္မတ္မႈ {ဥဇုတာ} ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္သည္၏အျဖစ္ {ဥဇုကတာ} ၊ မေကာက္သည္၏အျဖစ္ {အဇိမွ တာ} ၊ မေကြးသည္၏အျဖစ္ {အ၀ကၤတာ} ၊ မကိုင္းသည္၏အျဖစ္ {အကုဋိလတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ဤကား ပႆဒၶါဒိယုဂလ)။
သတိ၏ သေဘာ
၅၂။ ထိုအခါ၌ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာေအာက္ေမ့ပုံအျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပုံအျခင္းအရာ၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ုံ၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒအမွတ္၁၄-သတိေႁႏၵၾကည့္)
သမၸဇည၏ သေဘာ
၅၃။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္သိမႈ {သမၸဇည} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္သိျခင္းသေဘာ၊ စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကိုစိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏ အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္တူေသာသေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ျပာသာဒ္၊ အျပားအားျဖင့္သိမႈအလင္း၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ တန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ဤကား ဥပကာရဒုက)။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
သမထ၏ သေဘာ
၅၄။ ထိုအခါ၌ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္၏တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၁- စိတၱေႆကဂၢတာၾကည့္)
၀ိပႆနာ၏ သေဘာ
၅၅။ ထိုအခါ၌ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္ တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာသေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရအျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကိုျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္၊ အျပားအားျဖင့္သိမႈတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ, ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာသိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
(ဤကား ယုဂနႏၶဒုက)။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
ပဂၢါဟ၏ သေဘာ
၅၆။ ထိုအခါ၌ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ၊ ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာအားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏ အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၃-၀ီရိယိေႁႏၵၾကည့္)
အ၀ိေကၡပ၏သေဘာ
၅၇။ ထိုအခါ၌ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၏ အၾကင္ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ,က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။ (ဤကား ပိ႒ိဒုကတည္း)။
တရားအစုကို ေ၀ဖန္ျခင္း {ပဒဘာဇနီ} ၿပီးၿပီ။
ပဌမဘာဏ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
ေကာ႒ာသ၀ါရ (စုေပါင္းေဟာၾကားျခင္း)
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဟာၾကားျခင္း)
ကာမာ၀စရကုသိုလ္ ပဌမစိတ္
၅၈။ ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတန ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရ သုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵရွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ (ကိေလသာကို ေလာင္ ကြၽမ္းေစတတ္ေသာ ကပ္၍႐ႈတတ္ေသာ) စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏၊ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ မဂ္သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္သုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ေ၀ဒနာ တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ သညာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ေစတနာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ေ၀ဒနာကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ သညာကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ သခၤါရကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ မနာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ မနိေႁႏၵတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ ဓမၼာယတနတစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္တစ္ပါးသည္ ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ,သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏၊ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
ဥေဒၵသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
(ခ) နိေဒၵသ (အက်ယ္ျပျခင္း) ႏွင့္ ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ (ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
ခႏၶနိေဒၵသ (ခႏၶာကိုအက်ယ္ျပျခင္း)
၅၉။ ထိုအခါ၌ ခႏၶာေလးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ေ၀ဒနာကၡႏၶာလည္းေကာင္း၊ သညာကၡႏၶာလည္းေကာင္း၊ သခၤါရကၡႏၶာလည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာလည္းေကာင္း ဤသည္တို႔တည္း။
ခႏၶပဋိနိေဒၵသ (ခႏၶာကို ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
ေ၀ဒနာကၡႏၶာ
၆၀။ ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာ ခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒ အမွတ္ ၃-ေ၀ဒနာၾကည့္)
သညာကၡႏၶာ
၆၁။ ထိုအခါ၌ သညာကၡႏၶာဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပုံအျခင္းအရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏ အျဖစ္ သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သညာကၡႏၶာဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒ အမွတ္ ၄-သညာၾကည့္)
သခၤါရကၡႏၶာ
၆၂။ ထိုအခါ၌ သခၤါရကၡႏၶာဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာ သမာဓိ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားတုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္တို႔မွ) ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ကာယဒုစ႐ုိက္ စသည္တို႔မွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ၊ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ၊ မေတြေ၀ မႈ {အေမာဟ} ၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္တို႔မွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္တို႔မွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ၊ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ {ကာယကမၼညတာ} ၊ စိတ္၏ခံ့မႈ {စိတၱကမၼညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ၊ စိတ္၏ အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ၊ ကိုယ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ၊ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ ကို ခ်န္ထား၍ သညာကၡႏၶာကို ခ်န္ထား၍ ၀ိညာဏကၡႏၶာကို ခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးသည္တို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ,အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ,သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္ နာမ္ တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ ၌ သခၤါရကၡႏၶာဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
၀ိညာဏကၡႏၶာ
၆၃။ ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၊ သိျခင္းသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာသေဘာ၊ သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈအစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)၊ ထိုအခါ၌ {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ဤခႏၶာ ေလးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
အာယတနနိေဒၵသ (အာယတနကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၆၄။ ထိုအခါ၌ ျဖစ္ရာဌာန {အာယတန} ႏွစ္ပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။
မေနာယတန, ဓမၼာယတန ဤသည္တို႔တည္း။
အာယတနပဋိနိေဒၵသ (အာယတနကို ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
မနာယတန
၆၅။ ထိုအခါ၌ မနာယတနဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ အၾကင္စိတ္၊ သိျခင္းသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈဟူေသာျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူး သိမႈအစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏ ဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မနာယတနဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဓမၼာယတန
၆၆။ ထိုအခါ၌ ဓမၼာယတနဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ေ၀ဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာ, သခၤါရကၡႏၶာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဓမၼာယတနဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။ ထိုအခါ၌ ဤအာယတန ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ဓာတုနိေဒၵသ (ဓာတ္ကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၆၇။ ထိုအခါ၌ ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္, ဓမၼဓာတ္တို႔တည္း။
ဓာတုပဋိနိေဒၵသ (ဓာတ္ကို ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
မေနာ၀ိညာဏဓာတ္
၆၈။ ထိုအခါ၌ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၊ သိျခင္းသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိတတ္ေသာသေဘာ၊ {သိမႈ} ဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈအစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အားေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ {မေနာ၀ိညာဏ ဓာတ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဓမၼဓာတ္
၆၉။ ထိုအခါ၌ ဓမၼဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ေ၀ဒနာကၡႏၶာ သညာကၡႏၶာသခၤါရကၡႏၶာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဓမၼဓာတ္ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ဤဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
အာဟာရနိေဒၵသ (အာဟာရကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၇၀။ ထိုအခါ၌ အာဟာရသုံးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ဖႆာဟာရ, မေနာသေÍၥတနာ ဟာရ, ၀ိညာဏာဟာရ ဤသည္တို႔တည္း။
အာဟာရပဋိနိေဒၵသ (အာဟာရကို ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
ဖႆာဟာရ
၇၁။ ထိုအခါ၌ ဖႆာဟာရဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေတြ႕ထိျခင္းသေဘာ၊ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံ အျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ {ဖႆာဟာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
မေနာသေÍၥတနာဟာရ
၇၂။ ထိုအခါ၌ မေနာသေÍၥတနာဟာရဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေစ့ေဆာ္ျခင္းသေဘာ {ေစတနာ} ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ ျခင္းသေဘာ {သေÍၥတနာ} ၊ ေစ့ေဆာ္တတ္သည္၏အျဖစ္ {ေစတယိတတၱ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ {မေနာ သေÍၥတနာဟာရ} ဟူသည့္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
၀ိညာဏာဟာရ
၇၃။ ထိုအခါ၌ ၀ိညာဏာဟာရဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၊ သိျခင္းသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈအစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ {၀ိညာဏာဟာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ဤအာဟာရ သုံးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ဣႁႏၵိယနိေဒၵသ (ဣေႁႏၵကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၇၄။ ထိုအခါ၌ ဣေႁႏၵရွစ္ပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။
သဒၶိေႁႏၵ, ၀ီရိယိေႁႏၵ, သတိေႁႏၵ, သမာဓိေႁႏၵ, ပညိေႁႏၵ, မနိေႁႏၵ, ေသာမနႆိေႁႏၵ, ဇီ၀ိတိေႁႏၵ ဤရွစ္ပါးတို႔တည္း။
ဣႁႏၵိယပဋိနိေဒၵသ (ဣေႁႏၵကို ထပ္၍အက်ယ္ျပျခင္း)
သဒၶိေႁႏၵ
၇၅။ ထိုအခါ၌ သဒၶိေႁႏၵဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္ပုံအျခင္းအရာ၊ သက္၀င္ပုံ အျခင္းအရာ၊ အလြန္ ၾကည္လင္ျခင္းသေဘာ၊ သဒၶါဟူေသာအစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၂-သဒၶိေႁႏၵၾကည့္)
၀ီရိယေႁႏၵ
၇၆။ ထိုအခါ၌ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာအၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အား ထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲ ကိုသည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ၊ ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏ အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရအားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒ အမွတ္၁၃-၀ီရိယိေႁႏၵၾကည့္)
သတိေႁႏၵ
၇၇။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ေအာက္ေမ့မႈ၊ {သတိ} ဟူေသာေအာက္ေမ့ပုံ အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပုံအျခင္းအရာ၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ုံ၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၄-သတိေႁႏၵ ၾကည့္)
သမာဓိေႁႏၵ
၇၈။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၏ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕ လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒ အမွတ္၁၁-စိတၱေႆကဂၢတာၾကည့္)
ပညိေႁႏၵ
၇၉။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ၊ စိစစ္ျခင္း သေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာမွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္၊ စဥ္းစားျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ တစ္နည္း -ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးတြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္သိတတ္ ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရန္ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာ သေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ လက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္သိမႈျပာသာဒ္၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း၊ အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္၊ အျပားအားျဖင့္သိမႈတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ,ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) အျပားအားျဖင့္ သိမႈပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵ ၾကည့္)
မနိေႁႏၵ
၈၀။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၊ သိျခင္းသေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိတတ္ေသာသေဘာ၊ သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈအစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေသာမနႆိေႁႏၵ
၈၁။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဇီ၀ိတိေႁႏၵ
၈၂။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ ထိုနာမ္တရားတို႔၏ အၾကင္ အသက္၊ တည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္ေစျခင္းသေဘာ၊ ျဖစ္မႈသေဘာ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းသေဘာ၊ အသက္ ရွည္ေၾကာင္း သေဘာ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ဤဣေႁႏၵ ရွစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၉-ဇီ၀ိတိေႁႏၵ ၾကည့္)
(ဇီ၀ိတ, စိတ္, ေ၀ဒနာ, သဒၶါ, ၀ီရိယ, သတိ, ဧကဂၢတာ, ပညာ ဣေႁႏၵတရားကိုယ္ ရွစ္ပါး)။
စ်ာနနိေဒၵသ (စ်ာန္ကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၈၃။ ထိုအခါ၌ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ စ်ာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ၊ စိတ္၏တစ္ခုတည္းေသာအာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆ ကဂၢတာ} ဤသည္တို႔တည္း။
စ်ာနပဋိနိေဒၵသ (စ်ာန္ကို ထပ္၍အက်ယ္ျပျခင္း)
၀ိတက္
၈၄။ ထိုအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္း သေဘာ၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကိုအာ႐ုံသို႔ ေရွး႐ႈတင္ေပးျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္း {သမၼာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္ ၇-၀ိတက္ၾကည့္)
၀ိစာရ
၈၅။ ထိုအခါ၌ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သုံးသပ္မႈ၊ အထူးသံုးသပ္မႈ၊ ကပ္၍သုံးသပ္မႈ၊ စိတ္ကို (အာ႐ုံႏွင့္) အစဥ္မျပတ္ ဆက္စပ္၍ ထားမႈ၊ စိတ္၏ (အာ႐ုံကို) အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ သေဘာသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒ အမွတ္ ၈-၀ိစာရၾကည့္)
ပီတိ
၈၆။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ႏွစ္သက္မႈ၊ ၀မ္းေျမာက္မႈ၊ လြန္စြာ ၀မ္းသာမႈ၊ မ်ားစြာ ၀မ္းသာမႈ၊ ရႊင္လန္းမႈ၊ မ်ားစြာ ရႊင္လန္းမႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ တက္<ကမႈ၊ စိတ္၏ ႏွစ္လိုမႈသည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္ ၉-ပီတိၾကည့္)
သုခ
၈၇။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၀-သုခၾကည့္)
စိတၱေႆကဂၢတာ
၈၈။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္၏ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာတည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရတည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆကဂၢတာ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ဤအဂၤါငါးပါးရွိေသာ စ်ာန္သည္ ျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၁-စိတၱေႆကဂၢတာၾကည့္)
(၀ိတက္, ၀ိစာရ, ပီတိ, ေ၀ဒနာ, ဧကဂၢတာ စ်ာနင္ငါးပါး)။
မဂၢနိေဒၵသ (မဂ္ကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၈၉။ ထိုအခါ၌ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ မဂ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သမၼာဒိ႒ိ, သမၼာသကၤပၸ, သမၼာ၀ါယာမ, သမၼာသတိ, သမၼာသမာဓိ ဤသည္တို႔တည္း။
မဂၢပဋိနိေဒၵသ (မဂ္ကို ထပ္၍အက်ယ္ျပျခင္း)
သမၼာဒိ႒ိ
၉၀။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ အျပားအားျဖင့္သိမႈ၊ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ၊ စိစစ္ျခင္း သေဘာ၊ အျပားအားျဖင့္ စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာမွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏ အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏ အျဖစ္၊ ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏ အျဖစ္၊ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာသေဘာ တစ္နည္း -ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာသေဘာ၊ ထိုးထြင္း ၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာသေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကိုလမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္ တူေသာသေဘာ၊ ပညာဟူေသာအစိုးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာ ပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈအလင္း။ (ၾကည္လင္ ေတာက္ပေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္း {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာ ဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
သမၼာသကၤပၸ
၉၁။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ အထူးၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ ေရာက္ေစျခင္းသေဘာ၊ အထူးေရာက္ေစျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ကို အာ႐ုံသို႔ေရွး႐ႈတင္ေပးမႈသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
(ပဒ အမွတ္ ၇-၀ိတက္ၾကည့္)
သမၼာ၀ါယာမ
၉၂။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယမ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္း ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ၊ ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာ အားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာတာ၀န္ရွိသူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရအားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၃-၀ီရိယိေႁႏၵၾကည့္)
သမၼာသတိ
၉၃။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပုံ အျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပုံအျခင္းအရာ၊ မေပၚေသာအျခင္းအရာ (အာ႐ုံ၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒ အမွတ္၁၄-သတိေႁႏၵၾကည့္)
သမၼာသမာဓိ
၉၄။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၏တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ,ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။ ထိုအခါ၌ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ ဤမဂ္သည္ ျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၅-သမာဓိေႁႏၵၾကည့္)
(ပညာ, ၀ိတက္, ၀ီရိယ, သတိ, ဧကဂၢတာ မဂၢင္တရားကိုယ္ငါးပါး။)
ဗလနိေဒၵသ (ဗိုလ္ကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၉၅။ ထိုအခါ၌ ဗိုလ္ခုနစ္ပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ သဒၶါဗိုလ္, ၀ီရိယဗိုလ္, သတိဗိုလ္, သမာဓိဗိုလ္, ပညာဗိုလ္, ဟိရီဗိုလ္, ၾသတၱပၸဗိုလ္ ဤသည္တို႔တည္း။
ဗလပဋိနိေဒၵသ (ဗိုလ္ကို ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
သဒၶါဗိုလ္
၉၆။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္ပုံအျခင္းအရာ၊ သက္၀င္ပုံအျခင္းအရာ၊ အလြန္ ၾကည္လင္မႈ၊ {သဒၶါ} ဟူေသာ အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၂-သဒၶိေႁႏၵၾကည့္)
၀ီရိယဗိုလ္
၉၇။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ရဲ၀ံ့မႈ (ရဲရင့္မႈ) {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ စိတ္၌ မွီေသာ အၾကင္ လုံ႔လအားထုတ္မႈ၊ ပ်င္းရိျခင္းမွ ထြက္ေျမာက္မႈ၊ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္အားထုတ္မႈ၊ အထက္သို႔ တက္၍ ႀကိဳးပမ္းမႈ (အထက္တန္းေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ)၊ လုံ႔လစိုက္မႈ၊ ဆင္းရဲကို သည္းခံမႈ၊ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ခိုင္ျမဲမႈ၊ ေဆာင္ထားမႈ၊ မေလ်ာ့ေသာအားထုတ္မႈရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ အလိုဆႏၵရွိသူ၏အျဖစ္၊ မခ်အပ္ေသာ တာ၀န္ရွိ သူ၏အျဖစ္၊ တာ၀န္ကို ေကာင္းစြာ ထမ္းေဆာင္မႈ၊ ရဲ၀ံ့သူ (ရဲရင့္သူ)တို႔၏ အမႈအလုပ္၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၃-၀ီရိယိေႁႏၵၾကည့္)
သတိဗိုလ္
၉၈။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေအာက္ေမ့မႈ၊ အစဥ္ေအာက္ေမ့မႈ၊ တစ္ဖန္ ေအာက္ေမ့မႈ၊ သတိဟူေသာ ေအာက္ေမ့ပုံအျခင္းအရာ၊ ေဆာင္ပုံအျခင္းအရာ၊ မေပၚေသာ အျခင္းအရာ (အာ႐ံု၌ စူးစိုက္မႈ)၊ မေမ့ ေပ်ာက္မႈ၊ သတိဟူေသာ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ဟူသည္ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၄-သတိေႁႏၵၾကည့္)
သမာဓိဗိုလ္
၉၉။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၏ တည္မႈ၊ ေကာင္းစြာ တည္မႈ၊ သက္၀င္၍ တည္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားမႈ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေရြ႕လ်ားေသာ စိတ္ရွိသူ၏အျဖစ္ (စိတ္မေရြ႕လ်ားမႈ)၊ ၿငိမ္သက္မႈ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာ သမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၁-စိတၱေႆကဂၢတာၾကည့္)
ပညာဗိုလ္
၁၀၀။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခဲြ ျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပား အားျဖင့္စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ။ (အနိစၥစသည္ကို) ေကာင္း စြာမွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ ေရွး႐ႈကပ္၍ မွတ္ျခင္းသေဘာ၊ အသိÓဏ္ရွိသူ၏ အျဖစ္၊ ကြၽမ္းက်င္ (လိမၼာ) သူ၏အျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕သူ၏အျဖစ္ (အနိစၥစသည္ကို) ေ၀ဖန္တတ္သူ (ထင္ရွားျပတတ္သူ) ၏အျဖစ္။ (အနိစၥစသည္ကို) ၾကံစည္ျခင္းသေဘာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသေဘာ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ တူေသာသေဘာ၊ တစ္နည္း-ဟုတ္မွန္ေသာ အနက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ကိေလသာတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ထိုးထြင္း၍ သိမႈ၌ ၫႊတ္ေစတတ္ေသာ သေဘာ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္တတ္ေသာ သေဘာ၊ ေကာင္းစြာ (ခဲြခြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိတတ္ေသာ သေဘာ။ (လမ္းမွားသို႔ေျပးသြားေနေသာ စိတ္ကို လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ရန္ ထိုးႏွင္တတ္သျဖင့္) ႏွင္တံ (တုတ္တျပာ) ႏွင့္တူေသာသေဘာ၊ ပညာဟူေသာ အစိုးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကိေလသာတို႔ကို ျဖတ္တတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈလက္နက္။ (မိမိျဖစ္ရာ ပုဂၢဳိလ္ကို ျမင့္တက္ေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈျပာသာဒ္။ (အ၀ိဇၨာ အမိုက္ေမွာင္ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ထြန္းလင္းေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈအလင္း။ (ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈအေရာင္။ (ထြန္းျပတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈတန္ေဆာင္။ (ျဖစ္ႏိုင္ခဲ ရႏိုင္ခဲ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ) (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ ပညာရတနာ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ}။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ {ဓမၼ၀ိစယ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
ဟိရီဗိုလ္
၁၀၁။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} ဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရားသည္ ရွက္ထိုက္ေသာကာယဒုစ႐ုိက္စသည္ကို ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားသို႔ေရာက္ျခင္း (က်ဴးလြန္ျခင္း) ကို ရွက္တတ္၏။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာပင္ျဖစ္၏။
ၾသတၱပၸဗိုလ္
၁၀၂။ ထိုအခါ၌ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္သေဘာတရား သည္ေၾကာက္လန္႔ထိုက္ေသာ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္မွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္ တရားမ်ားသို႔ ေရာက္ျခင္း (က်ဴးလြန္ျခင္း) မွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏။ ထိုအခါ၌ မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။ ထိုအခါ၌ ဤဗိုလ္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
(သဒၶါ, ၀ီရိယ, သတိ, သမာဓိ, ပညာ, ဟိရီ, ၾသတၱပၸ ဗိုလ္ ၇-ပါးသ႐ုပ္။)
ေဟတုနိေဒၵသ (ဟိတ္ကို အက်ယ္ျပျခင္း)
၁၀၃။ ထိုအခါ၌ ဟိတ္သုံးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။
အေလာဘ, အေဒါသ, အေမာဟ ဤသုံးပါတို႔တည္း။
ေဟတုပဋိနိေဒၵသ (ဟိတ္ကို ထပ္၍ အက်ယ္ျပျခင္း)
အေလာဘ
၁၀၄။ ထိုအခါ၌ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္မလိုခ်င္ျခင္းသေဘာ၊ မလိုခ်င္ပုံအျခင္းအရာ၊ မလိုခ်င္တတ္သူ၏ အျဖစ္၊ မစဲြလမ္းျခင္း၊ မစဲြလမ္းပုံ အျခင္းအရာ၊ မစဲြလမ္းတတ္သူ၏အျဖစ္၊ မမက္ေမာမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္ ၃၂-အေလာဘၾကည့္)
အေဒါသ
၁၀၅။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မဖ်က္ဆီးျခင္းသေဘာ၊ မဖ်က္ဆီးပုံ အျခင္းအရာ၊ မဖ်က္ဆီးတတ္သူ၏အျဖစ္၊ စိတ္မပ်က္ဆီးမႈ၊ စိတ္မပ်က္စီးေစလိုမႈ၊ ကုသိုလ္တို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသကုသလမူလ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
(ပဒအမွတ္ ၃၃-အေဒါသၾကည့္)
အေမာဟ
၁၀၆။ ထိုအခါ၌ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ။ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသေဘာ။ပ။ မေတြေ၀မႈ။ (သစၥာေလးပါး) တရားတို႔ကို စိစစ္ျခင္းသေဘာ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။ ထိုအခါ၌ ဤဟိတ္သုံးပါးတို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏။ (ပဒအမွတ္၁၆-ပညိေႁႏၵၾကည့္)
ဖႆတစ္ပါး
၁၀၇။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ေတြ႕ထိျခင္း သေဘာ၊ ေတြ႕ထိပုံအျခင္းအရာ၊ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိပုံအျခင္း အရာ၊ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာတစ္ပါး
၁၀၈။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သညာတစ္ပါး
၁၀၉။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပုံအျခင္းအရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏ အျဖစ္ သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈ {သညာ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
ေစတနာတစ္ပါး
၁၁၀။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္ပံု အျခင္းအရာ၊ စိတ္၏ေစ့ေဆာ္ တတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
စိတ္တစ္ပါး
၁၁၁။ ထိုအခါ၌ စိတ္တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္။ (အာ႐ံုသို႔ ၫြတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး ျဖဴစင္ ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူး သိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ စိတ္တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာကၡႏၶာတစ္ပါး
၁၁၂။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္၌ မွီေသာ သာယာမႈ၊ စိတ္၌ မွီေသာ ခ်မ္းသာမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ကို ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာကို ခံစားမႈ၊ စိတ္၏ ေကာင္းစြာေတြ႕ထိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သာယာဖြယ္ ခံစားမႈ၊ ခ်မ္းသာခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
သညာကၡႏၶာတစ္ပါး
၁၁၃။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ မွတ္သားမႈ၊ မွတ္သားပုံ အျခင္းအရာ၊ မွတ္သားတတ္သည္၏အျဖစ္သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} တစ္ပါးဟူသည္ဤသေဘာ ျဖစ္၏။
သခၤါရကၡႏၶာတစ္ပါး
၁၁၄။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
(ထိုအခါ၌) ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} ၊ ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} ၊ ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆ ကဂၢတာ} ၊ အစိုးတရယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္မႈ {သမၼာသကၤပၸ} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာသတိ} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} ၊ မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} ၊ မလိုခ်င္မႈ {အေလာဘ} ၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} ၊ မမက္ေမာမႈ {အနဘိဇၩာ} ၊ စိတ္မပ်က္စီးမႈ {အဗ်ာပါဒ} ၊ ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာမေကာင္းမႈမွ) ရွက္မႈ {ဟိရီ}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸ} ၊ ေစတသိက္ အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {ကာယပႆဒၶိ} ၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ {စိတၱပႆဒၶိ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ လ်င္ျမန္ေပါ့ပါးမႈ {ကာယလဟုတာ} ၊ စိတ္၏ လ်င္ျမန္ ေပါ့ပါးမႈ {စိတၱလဟုတာ} ၊ ေစတသိက္ အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ႏူးညံ့မႈ {ကာယမုဒုတာ} ၊ စိတ္၏ ႏူးညံ့မႈ {စိတၱမုဒုတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ခံ့မႈ {ကာယကမၼညတာ} ၊ စိတ္၏ ခံ့မႈ {စိတၱကမၼညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ အေလ့ အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {ကာယပါဂုညတာ} ၊ စိတ္၏အေလ့အက်င့္ရွိမႈ (က်င့္သားရမႈ) {စိတၱပါဂုညတာ} ၊ ေစတသိက္အေပါင္း (ကိုယ္) ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {ကာယုဇုကတာ} ၊ စိတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မႈ {စိတၱဳဇုကတာ} ၊ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိ} ၊ ေကာင္းစြာ (ခဲြခဲြဲျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {သမၸဇည} ၊ ၿငိမ္သက္မႈ {သမထ} ၊ အထူးထူး ႐ႈျမင္မႈ {၀ိပႆနာ} ၊ ခ်ီးေျမႇာက္မႈ {ပဂၢါဟ} ၊ မပ်ံ႕လြင့္မႈ {အ၀ိေကၡပ} သည္ (ရွိ၏)။ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ကိုခ်န္ထား၍ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ကို ခ်န္ထား၍ အထူး သိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ကိုခ်န္ထား၍ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကိုစဲြ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ,သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ ရွိကုန္ ၏။ ထိုအခါ၌ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
၀ိညာဏကၡႏၶာတစ္ပါး
၁၁၅။ ထိုအခါ၌ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္။ (အာ႐ုံသို႔ၫႊတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာ ဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထို အခါ၌ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မေနာယတနတစ္ပါး
၁၁၆။ ထိုအခါ၌ သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္။ (အာ႐ုံသို႔ ၫႊတ္၍) သိတတ္ ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာ ဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထို အခါ၌ သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မနိေႁႏၵတစ္ပါး
၁၁၇။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္ စိတ္။ (အာ႐ုံသို႔ၫႊတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္း သေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာအထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာ ျဖစ္၏။။
မေနာ၀ိညာဏဓာတ္တစ္ပါး
၁၁၈။ ထိုအခါ၌ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္}တစ္ပါးဟူသည္အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ထိုအခါ၌ အၾကင္စိတ္ (အာ႐ုံသို႔ ၫႊတ္၍) သိတတ္ေသာ သေဘာ၊ သိျခင္းသေဘာ၊ စိတ္ႏွလုံး၊ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာ၊ သိမႈသေဘာ၊ သိျခင္းဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အထူးသိမႈ {၀ိညာဏ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} ၊ ထိုစိတ္အားေလ်ာက္ပတ္ေသာ အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဓမၼာယတနတစ္ပါး
၁၁၉။ ထိုအခါ၌ {ဓမၼာယတန}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ၊ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ၊ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ {ဓမၼာယတန} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ဓမၼဓာတ္တစ္ပါး
၁၂၀။ ထိုအခါ၌ {ဓမၼဓာတ္}တစ္ပါးဟူသည္ အဘယ္သေဘာ ျဖစ္သနည္း။
ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ၊ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ၊ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ {ဓမၼဓာတ္} တစ္ပါးဟူသည္ ဤသေဘာျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကိုစဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ,မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရား တို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
နိေဒၵသ ႏွင့္ ပဋိနိေဒၵသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
ေကာ႒ာသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
သုညတ၀ါရ (ဓမၼတို႔၏ အတၱမွ ဆိတ္သုဥ္းသည္ကို ျပရန္ ေဟာၾကားျခင္း)
(က) ဥေဒၵသ၀ါရ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာၾကားျခင္း)
ကာမာ၀စရကုသိုလ္ ပဌမစိတ္
၁၂၁။ ဆက္ဦးအံ့၊ ထိုအခါ၌ ဓမၼတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ခႏၶာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာယတနတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဓာတ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာဟာရတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ စ်ာန္သည္ျဖစ္၏၊ မဂ္သည္ ျဖစ္၏၊ ဗိုလ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဟိတ္တို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏၊ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ေ၀ဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ေစတနာသည္ ျဖစ္၏၊ စိတ္သည္ ျဖစ္၏၊ ေ၀ဒနာကၡႏၶာသည္ ျဖစ္၏၊ သညာကၡႏၶာသည္ ျဖစ္၏၊ သခၤါရကၡႏၶာသည္ ျဖစ္၏၊ ၀ိညာဏကၡႏၶာသည္ ျဖစ္၏၊ မနာယတနသည္ ျဖစ္၏၊ မနိေႁႏၵသည္ ျဖစ္၏၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတ္သည့္ျဖစ္၏၊ ဓမၼာယတနသည္ ျဖစ္၏၊ ဓမၼဓာတ္သည္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ, က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္ မည္ကုန္၏။
ဥေဒၵသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
------
(ခ) နိေဒၵသ၀ါရ (အက်ယ္ေဟာၾကားျခင္း)
ဓမၼမ်ား
၁၂၂။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ဓမၼတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ၊ မွတ္သားမႈ အစု {သညာကၡႏၶာ} ၊ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤဓမၼတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ခႏၶာမ်ား
၁၂၃။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ခႏၶာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ၊ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ၊ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} ၊ အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤခႏၶာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
အာယတနမ်ား
၁၂၄။ ထိုအခါ၌ အဘယ္အာယတနတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယနတန} ၊ သဘာ၀တရားဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {ဓမၼာယတန} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤအာယတနတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ဓာတ္မ်ား
၁၂၅။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ဓာတ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
အထူးသိမႈ သေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} ၊ တရား သဘာ၀ {ဓမၼဓာတ္} (ေစတသိက္မ်ား) သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤ ဓာတ္တို႔သည္ျဖစ္ကုန္၏။
အာဟာရမ်ား
၁၂၆။ ထိုအခါ၌ အဘယ္အေထာက္အပံ့ {အာဟာရ} တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
ေတြ႕ထိမႈဟူေသာ အေထာက္အပံ့ {ဖႆာဟာရ} ၊ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေစ့ေဆာ္မႈဟူေသာ အေထာက္အပံ့ {မေနာသေÍၥတနာဟာရ} ၊ အထူးသိမႈဟူေသာ အေထာက္အပံ့ {၀ိညာဏာဟာရ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤအေထာက္အပံ့ {အာဟာရ} တို႔ သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ဣေႁႏၵမ်ား
၁၂၇။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ဣေႁႏၵတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
အစိုးတရ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ (ခြဲခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရစိတ္ခ်မ္းသာမႈ {ေသာမနႆိေႁႏၵ} ၊ အစိုးတရ ေစာင့္ေရွာက္မႈ {ဇီ၀ိတိေႁႏၵ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤဣေႁႏၵတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
စ်ာန္
၁၂၈။ ထိုအခါ၌ အဘယ္စ်ာန္သည္ ျဖစ္သနည္း။
ၾကံစည္မႈ {၀ိတက္} ၊ သုံးသပ္မႈ {၀ိစာရ} ၊ ႏွစ္သက္မႈ {ပီတိ} ၊ ခ်မ္းသာမႈ {သုခ} စိတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္၏အျဖစ္ {စိတၱေႆ ကဂၢတာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤစ်ာန္သည္ ျဖစ္၏။
မဂ္
၁၂၉။ ထိုအခါ၌ အဘယ္မဂ္သည္ ျဖစ္သနည္း။
ေကာင္းစြာ သိျမင္မႈ {သမၼာဒိ႒ိ} ၊ ေကာင္းစြာၾကံစည္မႈ သမၼာသကၤပၸ} ၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္မႈ {သမၼာ၀ါယာမ} ၊ ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့မႈ {သမၼာ သတိ} ၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္မႈ {သမၼာသမာဓိ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤမဂ္သည္ ျဖစ္၏။
ဗိုလ္မ်ား
၁၃၀။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ဗိုလ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
မတုန္မလႈပ္ ယုံၾကည္မႈ {သဒၶါဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ အားထုတ္မႈ {၀ီရိယဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ ေအာက္ေမ့မႈ {သတိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္တည္ၾကည္မႈ {သမာဓိဗိုလ္} ၊ မတုန္မလႈပ္ (ခဲြခဲြျခားျခား) အျပားအားျဖင့္ သိမႈ {ပညာဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမႈမွ) မတုန္မလႈပ္ ရွက္မႈ {ဟိရီဗိုလ္}။ (ကာယဒုစ႐ုိက္စေသာ မေကာင္းမ့မွ) မတုန္မလႈပ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ {ၾသတၱပၸဗိုလ္} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤဗိုလ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ဟိတ္မ်ား
၁၃၁။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ဟိတ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သနည္း။
မလိုခ်င္မူ {အေလာဘ} ၊ မဖ်က္ဆီးမႈ {အေဒါသ} ၊ မေတြေ၀မႈ {အေမာဟ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤဟိတ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။
ဖႆ
၁၃၂။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤေတြ႕ထိမႈ {ဖႆ} သည္ ျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာ
၁၃၃။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤခံစားမႈ {ေ၀ဒနာ} သည္ ျဖစ္၏။
သညာ
၁၃၄။ ထိုအခါ၌ အဘယ္မွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤမွတ္သားမႈ {သညာ} သည္ ျဖစ္၏။
ေစတနာ
၁၃၅။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤေစ့ေဆာ္မႈ {ေစတနာ} သည္ ျဖစ္၏။
စိတ္
၁၃၆။ ထိုအခါ၌ အဘယ္သိမႈ{စိတ္} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤသိမႈ {စိတ္} သည္ ျဖစ္၏။
ေ၀ဒနာကၡႏၶာ
၁၃၇။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္၏။
သညာကၡႏၶာ
၁၃၈။ ထိုအခါ၌ အဘယ္မွတ္သားမႈ အစု {သညာကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤမွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္၏။
သခၤါရကၡႏၶာ
၁၃၉။ ထိုအခါ၌ အဘယ္ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္၏။
၀ိညာဏကၡႏၶာ
၁၄၀။ ထိုအခါ၌ အဘယ္အထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤအထူးသိမႈ (စိတ္) အစု {၀ိညာဏကၡႏၶာ} သည္ ျဖစ္၏။
မနာယတန
၁၄၁။ ထိုအခါ၌ အဘယ္သိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤသိမႈဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {မနာယတန} သည္ ျဖစ္၏။
မနိေႁႏၵ
၁၄၂။ ထိုအခါ၌ အဘယ္အစိုးတရ သိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤအစိုးတရသိမႈ {မနိေႁႏၵ} သည္ ျဖစ္၏။
မေနာ၀ိညာဏဓာတ္
၁၄၃။ ထိုအခါ၌ အဘယ္အထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ျဖစ္သနည္း။
။ပ။ ထိုအခါ၌ ဤအထူးသိမႈသေဘာ {မေနာ၀ိညာဏဓာတ္} သည္ ျဖစ္၏။
ဓမၼာယတန
၁၄၄။ ထိုအခါ၌ အဘယ္သေဘာတရားဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {ဓမၼာယတန} သည္ ျဖစ္သနည္း။
ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ၊ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ၊ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤသေဘာတရားဟူေသာ ျဖစ္ရာဌာန {ဓမၼာယတန} သည္ ျဖစ္၏။
ဓမၼဓာတ္
၁၄၅။ ထိုအခါ၌ အဘယ္တရားသဘာ၀ {ဓမၼဓာတ္} သည္ ျဖစ္သနည္း။
ခံစားမႈအစု {ေ၀ဒနာကၡႏၶာ} ၊ မွတ္သားမႈအစု {သညာကၡႏၶာ} ၊ ျပဳျပင္မႈအစု {သခၤါရကၡႏၶာ} သည္ (ရွိ၏)။ ထိုအခါ၌ ဤ တရားသဘာ၀ {ဓမၼဓာတ္} သည္ ျဖစ္၏။
ေယ၀ါပနကတရားမ်ား
ထို႔ျပင္ ထိုအခါ၌ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာတရားတို႔မွ) တစ္မ်ဳိးတျခားလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းကို စဲြ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ဆႏၵ, အဓိေမာကၡ, မနသိကာရ, တၾတမဇၩတၱတာ,က႐ုဏာ, မုဒိတာ, သမၼာ၀ါစာ, သမၼာကမၼႏၲ, သမၼာအာဇီ၀ဟူေသာ) အၾကင္နာမ္တရားတို႔သည္ရွိကုန္၏။ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္မည္ကုန္၏။
နိေဒၵသ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
သုညတ၀ါရ ၿပီးၿပီ။
(ကာမာ၀စရကုသိုလ္) ပဌမစိတ္ ၿပီးၿပီ။