ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္တို့ကုိ နာၾကားခြင့္ရသူ တို့သည္ အလြန့္အလြန္ ဘုန္းကံၾကီးၾကပါေပသည္။ (မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ)  
www.dhammaweb.net  
line decor
  
Friday, 24th November 2017 9:07pm.  
line decor
             

Tipitaka DataBase
 
Home
အဘိဓမၼပိဋက ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ စိတ္, ေစတသိက္ပုိင္း
S No.
1 ကာမ၀စရကုသုိလ္ ပဌမစိတ္ 1
2 ကာမာ၀စရကုသိုလ္ဒုတိယစိတ္ 1
3 ကာမာ၀စရကုသိုလ္တတိယစိတ္ 1
4 ကာမာ၀စရကုသိုလ္စတုတၳစိတ္ 1
5 ကာမာ၀စရကုသိုလ္ ဆ႒မစိတ္ 1
6 ကာမာ၀စရကုသိုလ္ပဥၥမစိတ္ 1
7 ကာမာ၀စရကုသိုလ္သတၱမစိတ္ 1
8 ကာမာ၀စရကုသုိလ္အ႒မစိတ္ 1
9 ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ပဌမစ်ာန္စိတ္ 1
10 ႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ တတိယစ်ာန္စိတ္ 1
11 ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ ဒုတိယစ်ာန္စိတ္ 1
12 ႐ူပါ၀စရကုသိုလ္ စတုတၳစ်ာန္စိတ္ 1
13 ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ပဥၥမစ်ာန္စိတ္ 1
14 အ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ ပဌမာ႐ုပၸစ်ာန္ 1
15 အ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ ဒုတိယာ႐ုပၸစ်ာန္ 1
16 အ႐ူပါ၀စရကုသုိလ္ တတိယာ႐ုပၸစ်ာန္ 1
17 အ႐ူပါ၀စရကုသိုလ စတုတၳာ႐ုပၸစ်ာန္ 1
18 ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္ ပဌမမဂ္ 1
19 ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္ ဒုတိယမဂ္ 1
20 ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္ တတိယမဂ္ 1
21 ေလာကုတၱရာကုသုိလ္စိတ္ စတုတၳမဂ္ 1
22 ေလာဘမူ ပဌမစိတ္ 1
23 ေလာဘမူ ဒုတိယစိတ္ 1
24 ေလာဘမူ တတိယစိတ္ 1
25 ေလာဘမူ စတုတၳစိတ္ 1
26 ေလာဘမူ ပဥၥမစိတ္ 1
27 ေလာဘမူ ဆ႒စိတ္ 1
28 ေလာဘမူ သတၱမစိတ္ 1
29 ေလာဘမူ အ႒မစိတ္ 1
30 ေဒါသမူ ပဌမစိတ္ 1
31 ေဒါသမူ ဒုတိယစိတ္ 1
32 ေမာဟမူ ပဌမစိတ္ 1
33 ေမာဟမူ ဒုတိယစိတ္ 1
34 ဟိတ္မရွိေသာကုသိုလ္၏အက်ဳိး {၀ိပါက္} ၀ိညာဏ္ငါးပါး- {အဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ ပဥၥ၀ိညာဏ္} 1
35 ကုသိုလ္၏အက်ဳိး, ၀မ္းေျမာက္ျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ (အာ႐ံုကို) အထူးသိမႈသေဘာ (သႏၲီရဏစိတ္)- {ကုသလ၀ိပါက မေနာ၀ိညာဏဓာတု ေသာမနႆသဟဂတ} 1
36 ကုသိုလ္၏အက်ဳိး လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ (အာ႐ုံကို) အထူးသိမႈသေဘာ (သႏၲီရဏစိတ္)- {ကုသလ၀ိပါက မေနာ၀ိညာဏဓာတု ဥေပကၡာသဟဂတ} 1
37 မဟာ၀ိပါက္စိတ္ရွစ္ပါး {အ႒မဟာ၀ိပါက} 1
38 ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္}မ်ား {ေလာကုတၱရာ၀ိပါက္} ပဌမမဂ္၏အက်ဳိး {ပဌမမဂၢ၀ိပါက} (ေသာတာပတၱိဖိုလ္) 1
39 ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ငါးပါး ( ပဌမစ်ာန္, ဒုတိယစ်ာန္, တတိယစ်ာန္, စတုတၳစ်ာန္, ပဥၥစ်ာန္) 1
40 အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး- အာကာသာနဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္ 1
41 အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး -၀ိညာဏဥၨာယတန၀ိပါက္စိတ္ 1
42 အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး- အာကိဥၥညာယတန၀ိပါက္စိတ္ 1
43 အ႐ူပါ၀စရ၀ိပါက္စိတ္ ေလးပါး-ေန၀သညာနာသညာယတန၀ိပါက္စိတ္ 1
44 ေလာကမွ လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ အက်ဳိး {၀ိပါက္}မ်ား {ေလာကုတၱရာ၀ိပါက္} ဒုတိယစေသာအထက္မဂ္ (သုံးပါး) ၏ အက်ဳိး{၀ိပါက္} 1
45 အကုသလ၀ိပါက္အဗ်ာကတစိတ္ ( အကုသလ၀ိပါက္ပဥၥ၀ိညာဏ္စိတ္) 1
46 အကုသလ၀ိပါက္အဗ်ာကတစိတ္ (အကုသလ၀ိပါက မေနာဓာတု (သမၸဋိစၦနစိတၱ)) 1
47 အကုသလ၀ိပါက္အဗ်ာကတစိတ္ (အကုသလ၀ိပါက မေနာ၀ိညာဏဓာတု (သႏၲီရဏစိတၱ)) 1
48 အဟိတ္ကိရိယာအဗ်ာကတစိတ္-ကိရိယာမေနာဓာတ္ (ပဥၥဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္) 1
49 ကိရိယာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္ ေသာမနႆသဟဂုတ္စိတ္ (ဟသိတုပၸါဒစိတ္) 1
50 ကိရိယာမေနာ၀ိညာဏဓာတ္ ဥေပကၡာသဟဂုတ္စိတ္ (မေနာဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္) 1
51 ႐ူပါ၀စရကိရိယာစိတ္ 1
52 အ႐ူပါ၀စရကိရိယာစိတ္ အာကာသာနဥၥာယတနစ်ာန္ 1
53 အ႐ူပါ၀စရကိရိယာစိတ္ ၀ိညာဏဥၥာယတနစ်ာန္ 1
54 အ႐ူပါ၀စရကိရိယာစိတ္ အာကဥၥာညာယတနစ်ာန္ 1
55 အ႐ူပါ၀စရကိရိယာစိတ္ ေန၀သညာနာသညာယတနစ်ာန္ 1